Nolikums

Apstiprināts ar 2023. gada 24. augusta direktora rīkojumu Nr. 22

Saskaņots ar dibinātāju 2023. g. 24. augustā

SIA „TALSU KRISTĪGĀ SKOLA” valdes priekšsēdētājas 2023. g. 24. augusta rīkojums nr.1

Vispārīgie noteikumi

 1. Talsu Kristīgā vidusskola (turpmāk – TKS) ir juridiskas personas ( SIA „TALSU KRISTĪGĀ SKOLA”) dibināta privāta izglītības iestāde vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai.
 2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī skolas dibinātāja apstiprināts nolikums.
 3. TKS nosaukumā ir ietverts izglītības pakāpes nosaukums un tās administratīvās teritorijas nosaukums, kurā atrodas skola.
 4. TKS ir juridiskā persona, tai ir norobežots īpašums, patstāvīga bilance, sava simbolika, valsts naudas un valūtas norēķinu konti bankās, noteikta parauga veidlapas, apaļais zīmogs ar sabiedrības nosaukumu un spiedogi.
 5. TKS juridiskā adrese ir J. Grota ielā 1, Talsi, LV 3201, Talsu novads, Latvija.

Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

 1. TKS darbības mērķis ir veidot kristīgos pamatprincipos balstītu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
 2. TKS darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
 3. TKS uzdevumi:
  1. Īstenot vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas;
  2. Dot iespējas iegūt zināšanas, prasmes, iemaņas, kuras sekmē  katra izglītojamā  vispusīgu  attīstību  un  nodrošināt  iespējas  kvalitatīvi  apgūt vispārējo izglītību;
  3. Nodrošināt mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti;
  4. Izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
  5. Rūpēties par izglītojamo veselību un drošību, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu;
  6. Gatavot izglītojamos aktīvai līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē, lēmumu pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā;
  7. Sniegt atbalstu izglītojamajiem karjeras izvēlē;
  8. Racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
  9. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi TKS skolēniem;
  10. Nodrošināt iespēju izglītojamiem gūt pašapkalpošanās prasmes un pašpārvaldes pieredzi;

Īstenojamās izglītības programmas

 1. TKS izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. TKS īsteno pamatizglītības programmu (kods: 21011111) un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods: 31011011)
 2. Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas īstenošanu reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un Vispārējais pamatizglītības un Vispārējās vidējās izglītības standarts.
 3. TKS īsteno interešu izglītības programmas.
 4. TKS izglītojamie izglītību iegūst latviešu valodā.

Izglītības procesa organizācija

 1. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
 2. Izglītojamo uzņemšana TKS notiek atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām prasībām. Uzņemot bērnus pamatizglītības programmā un vidējās izglītības programmā, iestājpārbaudījumi netiek rīkoti.
 3. Izglītojamais TKS tiek uzņemts pēc vecāku vai aizbildņu rakstiska iesnieguma pamatizglītības programmā un pēc skolēna iesnieguma vidusskolas programmās, iesniegumam pievienojot izglītojamā medicīnisko karti (126/u veidlapu) un potēšanas karti (063/u) vai izrakstu no potēšanas pases;
 4. Izglītojamais 1. klasē tiek uzņemts, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Iesniegumi tiek reģistrēti iesniegšanas kārtībā.
 5. Izglītojamais vispārējās vidējās izglītības programmā tiek uzņemts, balstoties uz apliecību par pamatizglītību vai liecību 11.,12.klasē, vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu, ja izglītojamais maina skolu mācību gada vidū un iesniegumu ar pielikumiem.
 6. Ar izglītojamo, kuru sekmju izrakstā vai liecībā ir vērtējums zemāks par 4 ballēm tiek rīkotas pārrunas ar TKS vadību, lai noskaidrotu izglītojamā motivāciju mācīties vidējās izglītības programmā Talsu Kristīgajā vidusskolā.
 7. Izglītojamais var tikt izslēgts no TKS par:
  1. TKS Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu;
  2. Sistemātisku neattaisnotu nemācīšanos un nesekmību;
  3. Neattaisnotu stundu kavēšanu;
  4. Rīta svētbrīžu un TKS organizēto dievkalpojumu neapmeklēšanu;
  5. Skolas naudas nemaksāšanu;
  6. Pēc paša lūguma un vecāku rakstiska iesnieguma;
 1. TKS administrācija divu nedēļu laikā izdara attiecīgās izmaiņas Izglītojamo reģistrācijas alfabētiskajā grāmatā un VIIS sistēmā.
 2. Mācību darba pamatorganizācijas forma ir mācību stunda. Mācību stundas garums 1.-12. klasei ir 40 minūtes. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo stundu saraksts. Ar TKS direktora apstiprināto stundu sarakstu izglītojamie un pedagogi tiek iepazīstināti pirms katra semestra sākuma. Stundu saraksts:
  1. ietver vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktās mācību stundas un klases audzinātāja stundu (klases stundu);
  2. pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības ir pamatizglītības programmas papildus daļa un netiek iekļautas stundu sarakstā;
  3. ir pastāvīgs visu semestri, un izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktora vietnieks izglītības darbā vai cita TKS direktora norīkota par to atbildīga persona.
 1. Izglītojamo maksimālo mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.
 2. Izglītojamo papildus izglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu kursi u.c. nodarbības ārpus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas) par TKS dibinātāja vai vecāku līdzekļiem veic pirms vai pēc mācību stundām, ja ir izglītojamo vecāku rakstisks iesniegums.
 3. Kristīgā mācība tiek mācīta no 1.-12 klasei kā obligāts mācību priekšmets. 1.-3. klasēs netiek piedāvāta izvēle starp ētiku un kristīgo mācību.
 4. Līdz 15 mācību dienām gadā klase, skola var izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumu un citu ar mācību un audzināšanas darbību saistīto pasākumu organizēšanai.
 5. TKS piedāvā izglītojamiem mācību nodarbības ārpus obligātā mācību laika, kā arī iespējas brīvā laika pavadīšanai atbilstoši viņu interesēm. TKS tiek organizētas pagarinātas darba dienas mācību grupa 1.-4.kl. grupā un konsultācijas visos mācību priekšmetos no 1-12.klasei.
 6. 1.-4.kl. izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja darboties brīvā laika pavadīšanas grupā darba dienās no plkst.14:40 – 17:00. Brīvā laika pavadīšanas grupa ir maksas pakalpojums. Izglītojamie brīvā laika pavadīšanas grupā tiek uzņemti saskaņā ar vecāku iesniegumu un noslēgto līgumu.
 7. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda (klases stunda), kurās pārrunājamas tēmas: iknedēļas Bībeles pants, kristīgo principu ievērošana mācību darbā un savstarpējās attiecībās, satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes kultūra, karjeras izvēle un tālākizglītība, valsts svētki, atceres dienas, pilsoņa un iedzīvotāja tiesības un pienākumi, Satversmes konstitucionālais pamats u.c.
 8. Izglītojamo mācību sasniegumus TKS vērtē saskaņā ar skolas izstrādāto iekšējo normatīvo dokumentu “ Mācību sasniegumu vērtēšana Talsu Kristīgajā vidusskolā”, kas izstrādāts, pamatojoties uz attiecīgajiem MK noteikumiem.
 9. Katra semestra beigās izglītojamie saņem Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam paraugam atbilstīgu liecību, ja MK noteikumi nenosaka citādi.
 10. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.
 11. Dokumentu par vispārējās vidējās izglītības apguvi izsniegšanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības likums.
 12. Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai kārtībai.
 13. Skola organizē izglītojamajiem konsultācijas mācību priekšmetos ārpus obligātā mācību laika.
 14. TKS pedagogi ir tiesīgi izstrādāt mācību priekšmetu programmas atbilstoši mācību priekšmeta standartam un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam. Izstrādātās mācību priekšmetu programmas apstiprina direktors.
 15. Ievērojot mācību priekšmetu standartu un programmu prasības, mācību priekšmetu pedagogi izstrādā  tematiskos  plānus,  kuri  tiek  apspriesti pedagogu sadarbības grupās; tos apstiprina direktora vietnieks izglītības darbā.
 16. Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti sadarbības grupās. Sadarbības grupu darbu organizē un vada skolas direktora vietnieks izglītības darbā. Sadarbības grupu apstiprināšana nākamajam mācību gadam notiek jūnija vai augusta pedagoģiskās padomes sēdē. Sadarbības grupas vada sadarbības grupu vadītāji.
  1. Sadarbības grupas:
   1. izvērtē pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas un ierosina skolas direktoram tās apstiprināt;
   2. apspriež pedagogu tematiskos plānus un saskaņo katrai klasei veicamo pārbaudes darbu (domraksti, tematiskie kontroldarbi, ieskaites, referāti un zinātniskie darbi u.tml.) grafiku semestrim;
   3. nodrošina mācību priekšmetu starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem (vai tēmām) ;
   4. analizē skolēnu un pedagogu mācību darba rezultātus;
   5. risina ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo darbību saistītus jautājumus;
   6. organizē olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņu, savstarpēju stundu vērošanu, analizē to rezultātus u. tml.
 1. Sadarbības grupām izvirzītie uzdevumi un apspriežamie jautājumi tiek ierosināti sadarbības grupu vadītāju un direktores vietnieka izglītības jomā sapulcēs.
  1. Sadarbības grupu sanāksmes tiek protokolētas. Protokolus ievieto MC Office Teams elektroniskā formā, nodrošinot izdrukas, hronoloģiskā secībā ierakstot sēdes datumu, tēmu, dalībniekus, sēdes gaitas izklāstu un lēmumus. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.
 2. TKS darbojas:
  1. Sākumskolas sadarbības grupa;
  2. 4.-9. klases sadarbības grupa;
  3. 10.-12. klases sadarbības grupa.
 1. TKS var tikt izveidotas jaunas sadarbības grupas, ja tas nepieciešams mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai.
 2. TKS piedāvā izglītības iespējas skolēniem ar īpašām vajadzībām – kustību traucējumiem, nodrošinot skolēniem ratiņkrēslos pieejamu vidi.

 TKS izglītojamo pienākumi un tiesības

 1. Izglītojamo pienākumi ir:
  1. sekmīgi mācīties, lai iegūtu vispārējo pamatskolas vai vispārējo vidējo izglītību;
  2. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā;
  3. ievērot TKS nolikumu, Iekšējās kārtības noteikumus u.c. TKS iekšējo normatīvo aktu prasības, kas attiecinātas uz izglītojamiem.
  4. cienīt TKS tradīcijas; piedalīties svētbrīžos un skolas organizētajos dievkalpojumos;
  5. pēc spējām un interesēm pārstāvēt TKS dažāda veida pasākumos;
  6. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, citiem darbiniekiem un pārējiem izglītojamiem; izglītojamais nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu izglītojamo un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses;
  7. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, tautām, reliģijām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem. Ar saviem vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to rasi, tautību, etnisko grupu, reliģisko pārliecību;
  8. censties izprast un iepazīt demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus;
  9. uzvesties un darboties saskaņā ar kristīgajiem principiem, sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;
  10. saudzēt dabu un apkārtējo vidi;
  11. veidoties par sabiedrības locekli – attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju darboties esošajās un iekļauties jaunās grupās;
  12. attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku un neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā, u.c.
  13. Skolēnam atkarībā no viņa vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt savu veselību.
 2. Izglītojamam ir tiesības:
  1. uz valsts un pašvaldības daļēji apmaksātu pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi;
  2. izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar valsts, cilvēka godu un cieņu;
  3. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu;
  4. izglītošanās procesā izmantot TKS telpas un TKS īpašumā esošos mācību līdzekļus bez maksas;
  5. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības un stomatoloģisko aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
  6. izveidot skolēnu pašpārvaldi skolā, darboties tajā. Izglītojamajam ir tiesības uz līdzdarbību skolas pašpārvaldē. Izglītojamajam ir tiesības uz līdzdarbību skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;
  7. piedalīties sabiedriskajā darbībā;
  8. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;
  9. uz izglītojamā īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas aizsardzību skolā;
  10. saņemt pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē;
  11. darboties skolas nodrošinātajos interešu pulciņos;
  12. saņemt skolas lietvedes sagatavotu skolēnu apliecību pēc izglītojamā pieprasījuma;

TKS vadība.

Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības

 1. TKS vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes dibinātājs.
 2. TKS direktora atbildība noteikta Izglītības likumā. Direktors vada skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Direktora pienākumi ir:
  1. vadīt skolas darbu kopumā;
  2. nodrošināt skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba skolas darbiniekus saskaņā ar pastāvošo LR darba likumdošanu;
  3. izstrādāt un piedalīties skolas darbību reglamentējošu dokumentu (skolas nolikuma, iekšējās kārtības noteikumu, pienākumu sadales u.c.) izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi;
  4. nodrošināt likumu un normatīvo dokumentu izpildi skolā;
  5. organizēt un plānot skolas saimniecisko un finansiālo darbību;
  6. noteikt darbinieku darba samaksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  7. savu pilnvaru ietvaros atbildēt par TKS intelektuālo resursu, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu;
  8. pārstāvēt skolas intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās;
  9. sadarboties ar pašvaldību, sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmējiem, skolēniem, vecākiem, skolas padomi, skolēnu domi u.c. skolas pašpārvaldes institūciju darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, izglītojamo karjeras izpētei un virzīšanai;
  10. atbildēt par izglītojamo veselību un dzīvību laikā, kad izglītojamais atrodas skolā vai skolas organizētajos pasākumos ārpus tās;
  11. ziņot pašvaldības institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, ja izglītojamajam tiek konstatētas vardarbības pielietošanas pazīmes skolā vai ārpus tās;
  12. nodrošināt skolas padomes izveidi un svarīgos jautājumos konsultēties ar skolas padomi, skolēnu domi, uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā ieteikumus;
  13. vadīt skolas pedagoģisko padomi;
  14. izpildīt citus TKS nolikumā un citos normatīvajos aktos minētos skolas direktora pienākumus;
  15. organizēt izglītojamo ēdināšanu;
 1. Skolas direktoram ir tiesības:
  1. pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un tiesības;
  2. deleģēt pedagogiem un skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;
  3. noteikt skolas darbinieku un štata vienību skaitu, saskaņojot ar dibinātāju un vadoties no IZM ieteiktā amatu vienību saraksta;
  4. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;
  5. izteikt uzslavas, pateicības rakstiskā veidā un dāvanu formā,- materiālo dāvanu cenu saskaņojot ar dibinātāju;
  6. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām skolas nolikumā paredzētajos darbības virzienos;
  7. iniciēt likumdošanas aktus izglītībā;
 1. Direktora pienākuma pildīšanu viņa laikā uzņemas ar direktora rīkojumu nozīmēta persona – direktora vietnieks izglītības darbā.
 2. TKS direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanas procesa organizāciju un norisi skolā. Direktoru vietnieku skaitu saskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju. Direktora vietnieku ar rīkojumu darbā pieņem un no darba atbrīvo skolas direktors. Direktors nosaka pamatprasības profesionālajai atbilstībai, pienākumus un tiesības.
  1. TKS direktora vietnieka pamatpienākumi ir:
   1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesa organizācija skolā;
   2. skolas mācību un audzināšanas darba iekšējās kontroles nodrošināšana;
   3. katrai klasei  veicamo  pārbaudes  darbu  grafiku  izveide  un  to  īstenošanas kontrole;
   4. Sadarbības grupu darba vadība skolā;
   5. skolas tradīciju izkopšana un saglabāšana;
   6. sadarbība ar vecākiem;
   7. sociāli tiesiskās un pedagoģiskās palīdzības organizācija izglītojamiem;
   8. skolas audzināšanas darba koordinācija ir direktora vietnieka audzināšanas un ārpusklases darbā kompetence;
 3. TKS direktora vietnieka tiesības ir:
   1. prasīt  un  saņemt  informāciju  un  konsultācijas  no  Izglītības  un  zinātnes ministrijas, novada Izglītības pārvaldes speciālistiem un skolas direktora par izglītības jautājumiem;
   2. veikt pedagogu darba kontroli un prasīt pienākumu izpildi;
   3. sniegt skolas direktoram priekšlikumus par pedagogu darba vērtējumu;
   4. sadarboties ar skolas pašpārvaldi, citām juridiskām un fiziskām personām;
 1. TKS pedagoga vispārīgie pienākumi izglītošanas procesā noteikti Izglītības likumā.
 2. TKS pedagoga pienākumi ir:
  1. izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu paraugiem, ko izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija;
  2. atbildīgi un radoši piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā;
  3. motivēt un mācīt izglītojamos mācīties un ticēt savām spējām;
  4. veicināt mācīšanas un mācīšanās procesu mācību stundās
  5. uzņemties direktora pienākumu pildīšanu direktora prombūtnes laikā, ja ir attiecīgs direktora rīkojums;
  6. būt atbildīgam par izglītojamo veselību un dzīvību mācību stundās un viņa vadītajos un organizētajos pasākumos;
  7. ziņot par bērna tiesību pārkāpumu (vardarbību, citu pret bērna tiesību ierobežojumu vērstu nodarījumu) skolas vadībai vai citai kompetentai iestādei;
  8. veidot pozitīvu sadarbības vidi;
  9. ievērot izglītojamo vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;
  10. stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu izglītojamiem, kuriem ir grūtības;
  11. izglītošanas darbu  savienot  ar  audzināšanas  darbu,  audzināt  krietnus, godprātīgus cilvēkus, Latvijas valsts pilsoņus;
  12. būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.
  13. būt atbildīgam par nepieciešamo skolas dokumentu kārtošanu;
  14. sadarboties ar izglītojamā vecākiem, veikt sava darba izvērtēšanu, ievērot bērna tiesības.
  15. pedagoģiskajā procesā ievērot kristīgos principus un morāli.
  16. pilnveidot savu profesionālo meistarību, turpināt kristīgo izglītošanos un mūžizglītību;
  17. akceptēt Jēzus dotos pamatbaušļus: ”Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu”, īstenot tos pedagoģiskajā procesā;
  18. kristīgos principus un morāli ievērot personīgajā dzīvē;
 1. Pedagogam ir tiesības:
  1. tikt ievēlētam un darboties skolas pašpārvaldē;
  2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
  3. pamatojoties uz līgumu par mācību līdzekļu izstrādāšanu, saņemt apmaksātu līdz 3 mēnešiem ilgu radošā darba atvaļinājumu vai līdz sešiem mēnešiem ilgu bezalgas atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
  4. izteikt priekšlikumus skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.;
  5. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;
  6. būt informētam par skolas finansiālo stāvokli un finanšu resursu izlietojumu;
  7. tikt sūtītam komandējumos, ja tas nepieciešams skolas izglītības darba uzlabošanai. Skola finansē komandējuma ceļa izdevumus, ēdināšanas dienas naudu un naktsmītnes izmaksas. Minētie izdevumi tiek finansēti tikai pie attaisnojošu dokumentu iesniegšanas skolas grāmatvedībā (biļetes, čeki u.tml.);
 1. TKS pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka skolas direktors, saskaņojot ar dibinātāju.
 2. Skolas tehniskos, saimnieciskos darbiniekus un citus darbiniekus, to skaitu, saskaņojot ar dibinātāju un ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikto amatu vienību sarakstu, pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī nosaka to pienākumus un tiesības skolas direktors.
 3. TKS pedagogu un darbinieku darba pienākumi un tiesības ir fiksēti amatu aprakstos.

TKS pašpārvalde.

 1. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai un demokrātisko procesu nodrošināšanai TKS tiek izveidota TKS padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu un tās sastāvā ir:
  1. TKS direktors;
  2. Viens vecāku pārstāvis no katras klases;
  3. Pedagogi: pa vienam pedagogam no sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas posma;
  4. Izglītojamo pārstāvis – deleģēts no TKS skolēnu domes;
 2. TKS padomes sastāvu un darbību reglamentē TKS padomes nolikums.
 3. TKS padome:
  1. darbojas pēc izstrādāta un apstiprināta Nolikuma
  2. piedalās TKS tiesisko, pedagoģisko un sociālo funkciju pārraudzībā un realizēšanā;
  3. izstrādā priekšlikumus skolas attīstības plānam;
  4. risina sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
 1. Pedagoģiskā padome (turpmāk PP) ir skolas pedagoģiskā lēmējinstitūcija, kas izveidota, lai TKS risinātu dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus.
 2. PP vada TKS direktors.
 3. PP sastāvā ir visi TKS strādājošie pedagogi.
 4. PP ir TKS vadības noteicošais profesionālais padomdevējs lēmumu pieņemšanā par mācību, audzināšanas un attīstības jautājumiem.
 5. PP pamata darba forma ir pedagoģiskās padomes sēde, kuras ietvaros
  1. ierosina pedagoģiskās korekcijas programmas īstenošanas uzsākšanu skolā;
  2. lemj par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē vai arī, saskaņojot ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), izskata jautājumu par skolēna atstāšanu otru gadu tajā pašā klasē;
  3. organizē papildus mācību pasākumus;
  4. veic pedagoģiskā procesa analīzi;
  5. lemj citus ar mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. TKS pedagoģiskās padomes pieņemtie lēmumi ir saistoši skolas direktoram jautājumā par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē, visos pārējos gadījumos tiem ir rekomendējošs raksturs.
 1. PP darbs tiek organizēts pēc TKS direktora apstiprināta Nolikuma.
 2. TKS darbojas izglītojamo pašpārvaldes organizācija – TKS skolēnu dome, kas ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To pēc savas iniciatīvas veido izglītojamie ar TKS pedagogu un direktora atbalstu. Skolēnu pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās nolikumu un demokrātijas principiem:
  1. TKS skolēnu dome izvirza pārstāvi darbībai TKS padomē;
  2. TKS skolēnu domei savā darbībā ir tiesības uz TKS dibinātāja finansiālu un cita veida atbalstu.

TKS finansēšanas kārtība.

 1. TKS finansēšanas avoti ir:
  1. vecāku maksāta mācību maksa;
  2. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par valsts mērķdotāciju privāto izglītības iestāžu finansiālajam atbalstam;
  3. pašvaldības budžeta līdzekļi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
  4. papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
   1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
   2. sniedzot maksas pakalpojumus likumā noteiktā kārtībā;
   3. citi ieņēmumi.
 1. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami TKS attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai u.tml.
 2. TKS par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

 Skolas atribūtikas izmantošanas kārtība.

 1. TKS atribūtika ir logo – tumši sarkani iekrāsota Latvijas kontūra ar atvērtu Bībeli, kurā ielikta grāmatzīme ar krustu, no kura plūst stari; Talsu ģeogrāfiskā lokācija iezīmēta ar zvaigznīti.
 2. TKS atribūtika ir ar TKS logo dekorēts karogs.
 3. TKS logo drīkst izmantot skolas veidlapām un zīmogiem, kā arī skolas izglītības procesam piederīgiem dokumentiem.
 4. TKS logo izmantošana personīgiem mērķiem nav atļauta.
 5. TKS karogu drīkst izmantot svinīgos ar skolu saistītos pasākumos – izlaidumā, pateicības dievkalpojumā, skolēnu dziesmu svētkos u.tml.

Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

 1. TKS saskaņā ar TKS nolikumu patstāvīgi izstrādā skolas iekšējās kārtības noteikumus un citus skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus. Šos dokumentus apstiprina skolas direktors, nepieciešamības gadījumā saskaņojot ar skolas padomi.

Saimnieciskā darbība. 

 1. TKS veic saimniecisko, finanšu un mācību – pedagoģisko darbību saskaņā ar LR likumdošanu un TKS statūtos paredzētajiem darbības virzieniem.
 2. Atbilstoši likumdošanai TKS direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamu darbu veikšanu.
 3. TKS var sniegt ēdināšanas, dienesta viesnīcas, internāta, ārpusstundu darba vai citus pakalpojumus, ja tas netraucē pamatizglītības programmu īstenošanā un ir paredzēts TKS nolikumā.

Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība.

 1. TKS reorganizē un likvidē tās dibinātāja, mēneša laikā informējot par to vietējo pašvaldību un Izglītības un zinātnes ministriju.
 2. TKS vienīgās dibinātājas nāves gadījumā TKS manta tiek nodota viņas mantiniekiem LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Grozījumu skolas nolikumā pieņemšanas kārtība.

 1. Grozījumus TKS nolikumā var izdarīt pēc TKS pedagoģiskās padomes, TKS padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina skolas dibinātājs.

Citi noteikumi 

 1. TKS informatīvā centra grāmatu, video, DVD, CD u.c. materiālu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu TKS veic saskaņā TKS iekšējā normatīvā dokumenta „Kārtība par Informatīvā centra darbību TKS” prasībām.
 2. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noteiktā veidā TKS kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un TKS arhīvu.
 3. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām un VIIS prasībām TKS noteiktā laikā sagatavo un iesniedz
 4. TKS savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi Labklājības ministrija.
 5. Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai TKS tiek veikti, pamatojoties uz MK noteikumiem.
 6. Ugunsdrošības ievērošana TKS tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.
 7. TKS izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši VIIS izstrādātajai skolvadības programmatūrai – skolas pases, pārskatus VS-1, informāciju par mācību programmām, izglītojamiem, darbiniekiem un pārējo skolas un pašvaldību interesējošo informāciju.
 8. Par izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi atbildīgi ir izglītojamā vecāki. TKS veic izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes dokumentu kontroli un glabāšanu. Dokumenti glabājas izglītojamo personas lietā.
 9. TKS nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu nepieciešamības gadījumā. TKS ir izstrādāts un ar direktora rīkojumu apstiprināts iekšējais normatīvais dokuments „Kārtība par rīcību negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumos TKS”.
 10. TKS skolas naudas lielumu nosaka dibinātājs. Par skolas naudas lieluma izmaiņām nākamajam mācību gadam (ja tādas paredzētas) vecāki tiek informēti skolas vecāku pilnsapulcē mācību gada pavasarī.
 11. TKS darbības tiesiskumu nodrošina skolas direktors.
 12. TKS direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt LR likumdošanā noteiktā kārtībā.

Pārejas noteikumi

 1. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Talsu Kristīgās vidusskolas nolikumu, kas apstiprināts ar 2013.gada 29.augusta direktora rīkojumu Nr.2 „Par Talsu Kristīgās vidusskolas nolikumu”.