Talsu Kristīgā vidusskola uzņem skolēnus 2024./25.m.g.!

Uzņemšana 1. klasē!

Šobrīd mācībām pirmajā klasē 2024./25.m.g. Talsu Kristīgajā vidusskolā vecāki turpina pieteikt skolēnus, mums veidojas lieliska nākamā pirmā klase ar gudriem skolēniem un pozitīviem vecākiem! Par to ļoti priecājos!

Papildus 1. klasē skolēniem ir iespēja mācīties pagarinātajā dienas grupā. To vecāku ērtībām, kuriem nav iespēju skolēnam nākt pakaļ uzreiz pēc stundām, tiek piedāvāta Brīvā laika pavadīšanas grupa, kurā no plkst. 15:00 – 17:00 skolotāja vadībā skolēniem ir iespēja iet ārā svaigā gaisā, sportot multifunkcionālā āra sporta laukumā, izmantot skolas dārzā uzstādītās bērnu fiziskajām aktivitātēm piemērotās iekārtas, krāsot, zīmēt, spēlēt spēles u.tml. Maksa par brīvā laika pavadīšanas grupu ir EUR 10;- mēnesī.

Jūnijā 1. klases skolēniem ir iespēja piedalīties skolas rīkotā nedēļu ilgā Bībeles nometnē, kas tiek organizēta sadarbībā ar amerikāņu kristiešiem – nometne ir bezmaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. vecāku iesniegums;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība vai ID karte);
 3. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana

Uzņemšana 2.-9. klasē!

Skolēni tiek uzņemti pamatizglītības programmā, (kods 21011111, licence Nr. V-9821, izdota 24.05. 2018.). Skolēnus šobrīd uzņemam visās klasēs.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. vecāku iesniegums;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
 3. liecības kopija, uzrādīt oriģinālu;
 4. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana.

Uzņemšana 10.-12.klasēs!

Skolēni tiek uzņemti Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, licence Nr. V-2907, izdota 20.09. 2010.). Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbības modelis ir ļoti veiksmīgs – skolēniem ir augsti mācību sasniegumi un pozitīva mācību dinamika! Skolotāji cenšas pamanīt katra skolēna talantus konkrētā mācību priekšmetā un piedāvā papildus izaicinājumus- izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus, projekta darbus un sabiedriskos darbus – tos izstrādā un aizstāv visi 12.klases skolēni. 

Izvērtējot mācību procesu un tā rezultātus, Talsu Kristīgā vidusskola piedāvā daudzpusīgu un kvalitatīvu izglītības procesu. Skolā ir iespējams padziļināti augstākajā mācību satura apguves līmenī apgūt latviešu valodu, angļu valodu, vēsturi, ķīmiju, bioloģiju, fiziku, matemātiku. Centralizētajos eksāmenos 2022./2023.mācību gadā vidusskolas absolventiem vērtējumi latviešu valodā, angļu valodā, vēsturē, ķīmijā, bioloģijā pārsniedza valsts vidējos vērtējumus par 10-15%.Talsu Kristīgās vidusskolas skolēni ir uzvarējuši novada mācību olimpiādēs un izcīnījuši iespēju piedalīties sešās dažādās valsts olimpiādēs: latviešu valodas,  vēstures, bioloģijas,  angļu valodas,  krievu valodas,  matemātikas. Skolēni veiksmīgi startējuši valsts skatuves runas konkursā, izcīnot pirmās pakāpes diplomus. Pamatskolas absolventi, kārtojot centralizētos eksāmenus angļu valodā, matemātikā un latviešu valodā, uzrādīja  par 15-20% augstākus rezultātus kā vidējie rezultāti valstī. Skolēniem ir bijusi aktīva sporta sacensību dzīve; reģionā spēlēts telpu futbols, valstī jauniešu skolas sportā basketbols.  Pēc vidusskolas beigšanas TKS absolventi veiksmīgi turpina studijas izvēlētajās specialitātēs Latvijā, Eiropā un ASV!

Pamatojoties uz Skola 2030 vadlīnijām, stājoties vidusskolā, skolēnam ir iespējas izvēlēties mācību priekšmetus atbilstoši savām spējām un interesēm. Visi skolēni apgūst latviešu valodu, matemātiku, svešvalodu (angļu, krievu, vācu), vēsturi, kultūras pamatus, sportu un veselību, kristīgo mācību, uzņēmējdarbību, 10.kl. arī VAM ( valsts aizsardzības mācību) un izstrādā projekta darbu. Pēc izvēles skolēni var apgūt eksaktos priekšmetus (fiziku, ķīmiju, bioloģiju, ģeogrāfiju, programmēšanu -STEM “grozs”) vai mācīties Dizaina un tehnoloģiju “grozā”, kurā papildus apgūst sociālās zinības un vēsturi, dizainu un tehnoloģijas, kolektīvo muzicēšanu un teātri un drāmu. 12.klasē skolēni var izvēlēties apgūt padziļināti (2.līmenī) matemātiku, angļu valodu, latviešu valodu, vēsturi, ķīmiju, bioloģiju, fiziku, dizainu un tehnoloģijas. TKS izglītības piedāvājums nodrošina konkurētspējīgas tālākizglītības iespējas gan eksakto zinību ceļa gājējiem, gan skolēniem, kuri sevi redz humanitāro un mākslas priekšmetu pasaulē! Jaunās prasības liek skolēniem laicīgi domāt par savu nākotnes izglītību un karjeras jomām. Talsu Kristīgajā skolā skolēni saņem atbalstu, iepazīstot savas stiprās puses un aicinājumu, domājot par karjeras izvēli nākotnē.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. skolēna iesniegums uz skolas veidlapas;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
 3. apliecība par pamatizglītību un sekmju lapas kopija, uzrādīt oriģinālu;
 4. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana ar skolēna vecākiem.

Kristīgā izglītība

Kristīgā izglītība ir skolas pievienotā vērtība! TKS mācību un audzināšanas koncepcija balstīta Bībeles pamatbaušļos: “Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” TKS uzskata, ka ikviens bērns ir īpašs, tāpēc mācību un audzināšanas darbs tiek vērsts uz katra bērna personības attīstību saskaņā ar Dieva dotajām spējām un skolēna paša vēlmi tās attīstīt un pilnveidot.

Ar Bībeli pa galvu nevienam netiek sists , taču Svētajos Rakstos rodamā patiesība tiek mācīta Kristīgās mācības stundās un rīta svētbrīžos, kuri notiek reizi nedēļā. Skolēni tiek aicināti klausīties, mācīties un domāt līdzi! Arī tie skolēni, kuri neaug kristīgās ģimenēs vai paši nav kristieši, tiek mācīti respektēt un ar cieņu izturēties pret skolā paustajām un ievērotajām kristīgajām vērtībām; skolas organizēto dievkalpojumu un svētbrīžu apmeklējums ir obligāts visiem skolēniem.

Papildus mācībām TKS skolēniem piedāvā iespēju

 • darboties skolēnu domē;
 • pilnveidot muzikālās prasmes koros, ansambļos, zvanu ansambļa, un pūšamo instrumentu nodarbībās;
 • mācīties robotiku un programmēšanu programmēšanas pulciņā;
 • uzlabot fizisko sagatavotību sporta spēļu nodarbībās;
 • aktīvi iesaistīties dažādos kalpošanas projektos bērnu namos, krīžu centrā, pansionātā un citur;
 • kļūt par līderi Bībeles un Bāreņu nometnēs;
 • piedalīties Kristīgajā jauniešu nometnē kopā ar amerikāņu kristiešiem;
 • rudens brīvlaikā darboties Kristīgo līderu nometnē kopā ar amerikāņu vadītājiem;

Ēdināšana

Skolai ir sava virtuve, tāpēc pusdienas virtuves darbinieces katru dienu gatavo no svaigiem, vietējo zemnieku piegādātiem produktiem. Ja skolēniem ir nepieciešama īpaša diēta, ēdiens tiek gatavots saskaņā ar šo skolēnu vajadzībām. Zupa, kartupeļi, mērce, maize un salāti nav normēti– skolēni „ēd, cik grib”!

Uz tikšanos Talsu Kristīgajā vidusskolā!

Ēnu diena 2022

Ēnu diena 2022. gadā norisināsies 6. aprīlī. Ēnotāji tiks aicināti doties ēnot Ēnu devējus, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus – ēnošana var norisināties klātienē vai tiešsaistē atkarībā no Ēnu devēja noteiktā.

Norises datumi:

 • 9. – 14. marts: Ēnotāju 1. pieteikšanās kārta uz vakancēm
 • 15. – 17. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 1. kārtā saņemtos pieteikumus
 • 18. – 21. marts: Ēnotāju 2. pieteikšanās kārta uz vakancēm
 • 22. – 24. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 2. kārtā saņemtos pieteikumus
 • 25. – 28. marts: Ēnotāju 3. pieteikšanās kārta uz vakancēm
 • 29. – 31. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 3. kārtā saņemtos pieteikumus
 • 1.aprīlis: Nejaušais ēnotāji
 • Sīkāk: Ēnu diena 2022

 

Ēnu diena

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

“Drosmes kastes” dāvanu sagatavošana

 

Lepojamies un sakām PALDIES visiem, kuri ziedoja BKUS “Drosmes kastei”! Dāvanas ir sapakotas un šonedēļ mēros ceļu uz Rīgu, lai iepriecinātu bērnus. Lai Dievs svētī katru, kurš atsaucās un nebija vienaldzīgs!