Popular Tags:

Vecāku pilnsapulce

22.09.2017 at 17:56

14.septembrī skolā pulcējās skolas skolēnu vecāku uz šī mācību gada pirmo vecāku pilnsapulci. Iesākumā ar muzikālu sveicienu atnākušos sveica mūzikas skolotājs Gatis Jugāns un 10.klases skolniece Emīlija Panteļejeva, kuri arī šogad kopā vadīs skolas 7.-12.klašu kori.

Skolas direktore stāstīja par skolā aktuālo, mācību pārzine Vēsma Liņģe vecākiem stāstīja par kompetenču izglītību, skolotāja Anda Bernāte dalījās priekā par to, kur pagājušā gada absolveni turpina savas studiju gaitas, bet skolotāja Aija Valgelina vecākiem stāstīja par to, cik svarīga ir kristīgā audzināšana. Sapulces turpinājumā tika ievēlēta skolas vecāku padome, kurā arī šogad darbosies viens vecāks no katras klases un vecāku padome vairākas reizes gadā tiksies ar direktori, lai pārrunātu aktuālo skolā un kopīgi censtos strādātu pie skolas vides attīstīšanas. Un noslēgumā, skolotāji un pulciņu vadītāji prezentēja interešu izglītības pulciņus, kurus šajā mācību gadā skolēniem būs iespēja apmeklēt.

 

1. septembris

08.09.2017 at 17:59

1. septembrī arī Talsu Kristīgā vidusskola svinēja zinību dienu. Talsu sporta namā pulcējās skolēni un viņu vecāki, skolotāji un darbinieki. Mācības Talsu Kristīgajā vidusskolā uzsāka 268 skolēni, no tiem 23 skolēni mācīsies 1.klasē, un darbu skolā 26 skolotāji un 10 darbinieki. Skolotāju pulkam ir piepulcējušās 2 jaunas skolotājas, kuras arī ir skolas absolventes – 2.klases audzinātāja un sporta skolotāja Sigeta Kviese, kā arī dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja Viktorija Blumbaha.

Dievkalpojumu muzikāli kuplināja Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnieces – Amanda Lakse un Ieva Abigaila Valgelina (9.kl.), Emīlija Panteļejeva (10. kl.) un Marta Treimane (11.kl.) . Visus klātesošos uzrunāja Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Māris Ludviks un TKS direktore Inguna Gruzniņa. Dievkalpojumam izskanot direktore visus iepazīstināja ar 1. klases skolēniem un viņu vecākiem. Dievkalpojuma noslēgumā 12. klases skolēni uz skolu pavadīja 1. klases skolēnus. Pēc tam ceļu uz skolu un pirmo klases stundu turpināja pārējās klases ar saviem audzinātājiem. Svētīgu 2017./2018.mācību gadu!

Talsu Kristīgā vidusskola uzņem skolēnus 2017./18.m.g.!

10.06.2017 at 19:11

Uzņemšana 1.klasē!
DSC08975Jaunajā mācību gadā Talsu Kristīgajā vidusskolā tiks atvērta viena pirmā klase. Audzinātāja būs jaukā un pieredzējusī skolotāja Guntra Jansone. Klase pamatā ir nokomplektēta, vēl iespējams uzņemt 1 bērnu.
Papildus 1.klasē skolēniem ir iespēja mācīties pagarinātajā dienas grupā. To vecāku ērtībām, kuriem nav iespēju skolēnam nākt pakaļ uzreiz pēc stundām, tiek piedāvāta Brīvā laika pavadīšanas grupa, kurā no plkst. 15:00 – 17:00 skolotāja vadībā skolēniem ir iespēja iet ārā svaigā gaisā, izmantot skolas dārzā uzstādītās bērnu fiziskajām aktivitātēm piemērotās iekārtas, krāsot, zīmēt, spēlēt spēles u.tml. Maksa par brīvā laika pavadīšanas grupu ir: EUR 7,11 mēnesī.
Jūnijā 1.klases skolēniem ir iespēja piedalīties skolas rīkotā nedēļu ilgā Bībeles nometnē, kas tiek organizēta sadarbībā ar amerikāņu kristiešiem – nometne ir bezmaksas.

Uzņemšana 2.-9.klasē!

Skolēni tiek uzņemti pamatizglītības programmā, (kods 21011111, licence Nr. V-2906, izdota 20.09. 2010.)

Uzņemšana vidusskolā!

DSC05368(1)9.klases skolēniem šobrīd ir saspringts laiks ne tikai tāpēc, ka notiek gatavošanās eksāmeniem, bet arī tāpēc, ka jāizvēlas tālākās izglītības iestāde pēc pamatizglītības ieguves. Tiem skolēniem, kuri plāno mācības turpināt vidusskolā (un plāno arī mācīties, ne tikai labi pavadīt laiku! :) ) , Talsu Kristīgā vidusskola piedāvā iegūt izglītību Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, licence Nr. V-2907, izdota 20.09. 2010.)! Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbības modelis ir ļoti veiksmīgs – skola regulāri ierindojas Latvijas skolu reitingu augšgalā, piemēram, 2016.g. TKS ieguva 5.vietu Mazo skolu grupā Latvijā par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un Zinātniski pētnieciskajos konkursos. Pēc vidusskolas beigšanas TKS absolventi veiksmīgi turpina studijas izvēlētajās specialitātēs Latvijā, Eiropā un ASV!

Kristīgā izglītība

Kristīgā izglītība ir skolas pievienotā vērtība! TKS mācību un audzināšanas koncepcija balstīta Bībeles pamatbaušļos: “Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” TKS uzskata, ka ikviens bērns ir īpašs, tāpēc mācību un audzināšanas darbs tiek vērsts uz katra bērna personības attīstību saskaņā ar Dieva dotajām spējām un skolēna paša vēlmi tās attīstīt un pilnveidot.

DSC_1308Ar Bībeli pa galvu nevienam netiek sists, taču Svētajos Rakstos rodamā patiesība tiek mācīta Kristīgās mācības stundās un rīta svētbrīžos, kuri notiek reizi nedēļā. Skolēni tiek aicināti klausīties, mācīties un domāt līdzi! Arī tie skolēni, kuri neaug kristīgās ģimenēs vai paši nav kristieši, tiek mācīti respektēt un ar cieņu izturēties pret skolā paustajām un ievērotajām kristīgajām vērtībām; skolas organizēto dievkalpojumu un svētbrīžu apmeklējums ir obligāts visiem skolēniem.

Papildus mācībām TKS skolēniem piedāvā iespēju:

 • darboties skolēnu domē;
 • pilnveidot muzikālās prasmes zvanu ansambļa, ģitārspēles un pūšamo instrumentu nodarbībās;
 • pilnveidot zināšanas fizikā, darbojoties radioelektronikas pulciņā;
 • mācīties robotiku un programmēšanu programmēšanas pulciņā;
 • uzlabot fizisko sagatavotību sporta spēļu nodarbībās;
 • papildus apgūt angļu val. angļu valodas pulciņā;
 • reizi divās nedēļās skolā darbojas ēdienu gatavošanas meistarklase;
 • apgūt tehniskas lietas skaņošanas pulciņā;
 • uzlabot zināšanas matemātikas pulciņā;
 • aktīvi iesaistīties dažādos kalpošanas projektos bērnu namos, krīžu centrā, pansionātā un citur;
 • kļūt par līderi Bībeles un Bāreņu nometnēs;
 • piedalīties Kristīgajā jauniešu nometnē kopā ar amerikāņu kristiešiem;
 • rudens brīvlaikā darboties Kristīgo līderu nometnē kopā ar amerikāņu vadītājiem;

Ēdināšana

Skolai ir sava virtuve, tāpēc pusdienas virtuves darbinieces katru dienu gatavo no svaigiem, vietējo zemnieku piegādātiem produktiem. Ja skolēniem ir nepieciešama īpaša diēta, ēdiens tiek gatavots saskaņā ar šo skolēnu vajadzībām. Zupa, kartupeļi, mērce, maize un salāti nav normēti– skolēni „ēd, cik grib”! Pateicoties valsts un Talsu novada domes pretimnākšanai, arī mūsu skolas 1.-6.kl. skolēniem tiek piešķirta ēdināšanas nauda (EUR 1,42) , tāpēc vecākiem jāpiemaksā vien starpība (EUR 0,33). Pusdienas maksā EUR 1,75 dienā.

Skolas maksa:

ir EUR 260.00 gadā. Vecākiem tiek dota izvēle skolas naudu samaksāt 9 mēnešos (no septembra līdz jūnijam) vai pēc īpašas vienošanās – 12 mēnešos (no septembra līdz septembrim)

Uz tikšanos Talsu Kristīgajā vidusskolā!

Lieldienu ieskaņas dievkalpojumi

18.04.2017 at 18:54

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi Viņš ir augšāmcēlies!
13.aprīlī skolas sporta zālē notika Lieldienu ieskaņas dievkalpojumi.
1.-5.klases dievkalpojumā muzicēja 3. un 4.klases skolēni, 2.b klases skolēni skaitīja dzejoļus, bet 2.a klase bija sagatavojuši emocionālu deju, kura aizskara katra skatītāja sirdi. Par to, ka Lieldienas nav par zaķiem, šūpošanos un olu krāsošanu, visus klātesošos uzrunāja Talsu Kristīgās Sadraudzības mācītājs Ilmārs Ģērmanis.
6.-12.klases dievkalpojumā slavēšanu vadīja skolas slavēšanas koris, klātesošajiem bija iespēja dzirdēt aizkustinošu stāstu par mūsu grēku smagumu uz Jēzus pleciem pie krusta. Skolēnu dome bija sagatavojuši drāmu, kura nevienu skatītāju neatstāja vienaldzīgu, bet par Lieldienu patieso nozīmi runāja Talsu septītās dienas adventistu draudzes mācītājs Tālivaldis Vilnis

Bībeles svētki

11.04.2017 at 18:09

7.aprīlī skolā notika Bībeles svētki 1. – 4. klasei. Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu par kādu Bībeles tēmu – “Jēzus bērnība”, “Dāvids”, “Daniels”, “Salamana gudrība” un “Jānis Kristītājs”. Pēc priekšnesuma katrai klasei tika uzdots jautājums, lai pārbaudītu viņu iegūtās zināšanas. Pasākuma sākumā un noslēguma dalībnieki, skolotāji, vecāki un viesi kopā slavēja Dievu.