Papildus uzņemšana 1. klasē!

Pirms pāris mēnešiem es biju pilnīgi pārliecināta, ka 2019./20.m.g. Talsu Kristīgajā vidusskolā būs tikai viena pirmā klase! 16.aprīlī notika nākamo pirmklasnieku un viņu vecāku viesošanās skolā, iepazīšanās ar klases audzinātāju, un tiešām, – pirmajā klasē tika uzņemti 23 skolēni! Bet vecāki turpina interesēties par skolēnu pieteikšanu pirmajā klasē, tāpēc izlēmām, ka izsludināsim skolēnu papilduzņemšanu! Protams, divas klases ar nelielu skolēnu skaitu katrā ir pozitīvi vērtējams solis – bērniem tiek pievērsts vairāk individuālas uzmanības, skolotājam vieglāk strādāt… Metu pie malas savas direktores bažas ( kā vienmēr – par skolotāju algām! ) un paļaujos uz Dieva Vārda apsolījumu: “Nebaidies, jo es esmu ar tevi, nebīsties, es esmu tavs Dievs, es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu, ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu!” Jes. 41:10 Tiekamies Talsu Kristīgajā vidusskolā!

Inguna Gruzniņa, dirketore

Talsu Kristīgā vidusskola uzņem skolēnus 2019./20.m.g.!

Uzņemšana 1.klasē!

Šobrīd mācībām pirmajā klasē 2019./20.m.g. Talsu Kristīgajā vidusskolā vecāki turpina pieteikt skolēnus, un viena pirmā klase jau ir gandrīz nokomplektēta – vēl ir 4 brīvas vietas. Audzinātāja būs lieliskā skolotāja Ginita Petrovica. Ja pieteiksies nākamie 22 skolēni – komplektēsim otru pirmo klasi!:)

Papildus 1.klasē skolēniem ir iespēja mācīties pagarinātajā dienas grupā. To vecāku ērtībām, kuriem nav iespēju skolēnam nākt pakaļ uzreiz pēc stundām, tiek piedāvāta Brīvā laika pavadīšanas grupa, kurā no plkst. 15:00 – 17:00 skolotāja vadībā skolēniem ir iespēja iet ārā svaigā gaisā, izmantot skolas dārzā uzstādītās bērnu fiziskajām aktivitātēm piemērotās iekārtas, krāsot, zīmēt, spēlēt spēles u.tml. Maksa par brīvā laika pavadīšanas grupu ir EUR 10;- mēnesī.

Jūnijā 1.klases skolēniem ir iespēja piedalīties skolas rīkotā nedēļu ilgā Bībeles nometnē, kas tiek organizēta sadarbībā ar amerikāņu kristiešiem – nometne ir bezmaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. vecāku iesniegums;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība vai ID karte);
 3. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana

Uzņemšana 2.-9.klasē!

Skolēni tiek uzņemti pamatizglītības programmā, (kods 21011111, licence Nr. V-2906, izdota 20.09.2010.). Tā kā nākamajā mācību gadā mums būs divas piektās klases, varēsim uzņemt visus mācīties gribētājus šajās klasēs!

Iesniedzamie dokumenti:

 1. vecāku iesniegums;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
 3. liecības kopija, uzrādīt oriģinālu;
 4. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana.

Uzņemšana vidusskolā!

Skolēni tiek uzņemti Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, licence Nr. V-2907, izdota 20.09. 2010.)! Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbības modelis ir ļoti veiksmīgs – skola regulāri ierindojas Latvijas skolu reitingu augšgalā, piemēram, 2016.g. TKS ieguva 5.vietu Mazo skolu grupā Latvijā par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un Zinātniski pētnieciskajos konkursos. Pēc vidusskolas beigšanas TKS absolventi veiksmīgi turpina studijas izvēlētajās specialitātēs Latvijā, Eiropā un ASV!

Iesniedzamie dokumenti:

 1. skolēna iesniegums uz ģimnāzijas veidlapas;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
 3. apliecība par pamatizglītību un sekmju lapas kopija, uzrādīt oriģinālu;
 4. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana ar skolēna vecākiem.

Kristīgā izglītība

Kristīgā izglītība ir skolas pievienotā vērtība! TKS mācību un audzināšanas koncepcija balstīta Bībeles pamatbaušļos: “Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” TKS uzskata, ka ikviens bērns ir īpašs, tāpēc mācību un audzināšanas darbs tiek vērsts uz katra bērna personības attīstību saskaņā ar Dieva dotajām spējām un skolēna paša vēlmi tās attīstīt un pilnveidot.

Ar Bībeli pa galvu nevienam netiek sists 😀, taču Svētajos Rakstos rodamā patiesība tiek mācīta Kristīgās mācības stundās un rīta svētbrīžos, kuri notiek reizi nedēļā. Skolēni tiek aicināti klausīties, mācīties un domāt līdzi! Arī tie skolēni, kuri neaug kristīgās ģimenēs vai paši nav kristieši, tiek mācīti respektēt un ar cieņu izturēties pret skolā paustajām un ievērotajām kristīgajām vērtībām; skolas organizēto dievkalpojumu un svētbrīžu apmeklējums ir obligāts visiem skolēniem.

Papildus mācībām TKS skolēniem piedāvā iespēju:

 • darboties skolēnu domē;
 • pilnveidot muzikālās prasmes koros, ansambļos, zvanu ansambļa, un pūšamo instrumentu nodarbībās;
 • mācīties robotiku un programmēšanu programmēšanas pulciņā;
 • uzlabot fizisko sagatavotību sporta spēļu nodarbībās;
 • papildus apgūt angļu val. angļu valodas pulciņā;
 • reizi divās nedēļās skolā darbojas ēdienu gatavošanas meistarklase;
 • reizi nedēļā 1.-4.kl. bērni bauda kustību prieku ritmikas nodarbībās;
 • mācās orientēties orientēšanās nodarbībās;
 • aktīvi iesaistīties dažādos kalpošanas projektos bērnu namos, krīžu centrā, pansionātā un citur;
 • kļūt par līderi Bībeles un Bāreņu nometnēs;
 • piedalīties Kristīgajā jauniešu nometnē kopā ar amerikāņu kristiešiem;
 • rudens brīvlaikā darboties Kristīgo līderu nometnē kopā ar amerikāņu vadītājiem;

Ēdināšana

Skolai ir sava virtuve, tāpēc pusdienas virtuves darbinieces katru dienu gatavo no svaigiem, vietējo zemnieku piegādātiem produktiem. Ja skolēniem ir nepieciešama īpaša diēta, ēdiens tiek gatavots saskaņā ar šo skolēnu vajadzībām. Zupa, kartupeļi, mērce, maize un salāti nav normēti – skolēni „ēd, cik grib”! Pateicoties valsts un Talsu novada domes pretimnākšanai, arī mūsu skolas 1.-6.kl. skolēniem tiek piešķirta ēdināšanas nauda (EUR 1,42) , tāpēc vecākiem jāpiemaksā vien starpība (EUR 0,58). Pusdienas maksā EUR 2;- dienā.

Skolas maksa:

Ir EUR 270.00 gadā. Vecākiem tiek dota izvēle skolas naudu samaksāt 9 mēnešos ( no septembra līdz jūnijam ) vai pēc īpašas vienošanās – 12 mēnešos ( no septembra līdz septembrim).

Uz tikšanos Talsu Kristīgajā vidusskolā!

15. “Oskara” balvas pasniegšanas ceremonija

20. decembra vakarā skolas sporta zālē notika 15. Talsu Kristīgās vidusskolas Oskara balvu pasniegšanas ceremonija, kurā jebkurš varēja sajusties kā Holivudā, staigāt pa sarkano paklāju un izbaudīt svinīgo atmosfēru, jo vakara temats bija “Holivuda”.

Balvas tika pasniegtas 15 nominācijās par kurām balsoja skolotāji un skolēni no 5. – 12. klasei.

Balvu par augstāko vidējo atzīmi pamatskolā saņēma 9. klases skolniece Megija Kniploka  ar vidējo atzīmi 9,44 balles, bet balvu par augstāko vidējo atzīmi vidusskolā saņēma 12. klases skolniece Laura Bernāte ar vidējo atzīmi 9,31.

Apbalvojumu par straujāko uzrāvienu mācībās saņēma 5. klases skolnieks Agnis Lazdāns ar vidējās atzīmes kāpumu par 17%.

Balvu “Es vēlos līdzināties tev” šajā gadā saņēma ķīmijas un bioloģijas skolotāja Anda Bernāte, kā labs piemērs sabiedrībai gan attieksmē,  gan ikdienas dzīvē.

Nominācijā “Mums nebija ne jausmas” uzvarēja 11. klases skolēns Kārlis Krūmiņš, šajā gadā pārsteidzot ar savu dziedātprasmi.

Draudzīguma balvu “Par mani fano sākumskolā” saņēma 6. klases skolniece Madara Baladina.

Kā katru gadu tika pasniegtas balvas par skolēnu un skolotāju spicākajiem teicieniem. Tās saņēma 12.klases skolnieks Juris Roberts Ēcis un skolotājs Edgars Kviesis. Skolēns uzzinot, ka pirmdien 7 stundas un ka nedēļu nenotiks krievu valoda, izteicās: Es nespēju vienā reizē uzņemt tik daudz labu ziņu. Skolotāja teiciens bija  “Netaisi man te zvaigžņu karus!”, kad  skolēns, servējot bumbu, trāpīja pa griestiem.

Balvu “Pozitīvisma iemiesojums” saņēma mūzikas skolotāja Kristīne Broka par labā saskatīšanu, optimismu un attieksmi pret dzīvi.  Savukārt, balva “Ikdienas nemanāmais varonis” tika piešķirta tehniskajam darbiniekam Jurim Andersonam.

Nominācijā “Stingrs – bet taisnīgs” visvairāk balsis ieguva matemātikas skolotāja Sigita Rathena.

Par atsaucīgāko un atbalstošāko vecāku tika atzīta  Dace Briede, kura aktīvi piedalījusies skolas pasākumos.

Balvu “Solu un izpildu” saņēma 12. klases skolniece Marta Luīza Treimane.

Par skolēnu iedvesmošanu un iedrošināšanu izkāpt no komforta zonas tika pasniegta balva ar Imanta Ziedoņa vārdiem –  “Garainis, kas veicina vārīšanos”. Balvu saņēma skolotāja Lienīte Gūtmane.

Nominācijas “Ticības zvaigzne” balvas ieguvēja bija skolotāja Kristīne Vecbērza, ar savu dzīvi pagodinot Dievu un rādot citiem ceļu pie Viņa.

Oskara ceremonijā arī katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu par kādu filmu žanru.

Tomēr ar Balvu pasniegšanu viss nebūt nebeidzās. Pēc Oskara ceremonijas visiem bija iespēja atpūsties 9. Ziemassvētku ballē. Ballē spēlēja grupa “Imula”.

Starpbrīžos bija iespēja laimēt mūsu šī gada sponsoru sarūpētas balvas, kā arī izmantot iespēju nofotografēties pie sponsoru sienas. Par  balles karali tika kronēts 12. klases skolēns Rūdis Grīvans, bet par balles karalieni 12. klases skolniece Laura Bernāte.

Ziemassvētku pasākums 1. – 4. klasei

19. decembrī Talsu Kristīgās skolas 1.- 4.klašu skolēnu uzvedums “Eņģeļu vēstījums” bija emocijām bagāts. Tā scenārija un oriģināldziesmu autore ir Elīna Lāce. Dieva Vārds un Jēzus dzimšanas notikums šajā vakarā tika aiznests līdz katras ģimenes sirdij.

Talsu luterāņu baznīcā 20. decembra pēcpusdienā tika aizvadīts Ziemassvētku ieskaņas dievkalpojums. Visus klātesošos ar dziesmām priecēja skolas kori, mazāko klašu skolēni, zvanu un pūtēju ansambļi, bet uzrunu teica mācītājs Andis Ķīvičs.

Valsts svētku laiks

Talsu Kristīgās skolas skolēni 11. novembrī pieminēja Lāčplēša dienu, piedaloties kopīgā Talsu pilsētas un novada organizētajā gājienā.

Ar lāpām un svecītēm rokās, valsts karogam plīvojot, dalībnieki devās ceļā uz pieminekli “Koklētājs”. 18.novembrī skolēni piedalījās tradicionālajā gājienā, kas veltīts par godu Latvijas Valsts dibināšanas gadadienai. Šogad tas bija svinīgs, patriotiskām dziesmām un uzrunām piepildīts.

Talsu baptistu baznīcā 16. novembrī noritēja divi Valsts simtgadei veltīti dievkalpojumi. 1. – 6. klašu dievkalpojumā skolēni uzstājās ar sagatavotiem priekšnesumiem – dziesmām, dejām un dzejoļiem. Dievkalpojumā visus uzrunāja Talsu baptistu draudzes mācītājs Miervaldis Lindmanis.

7.- 12. klašu dievkalpojumā patriotiskās noskaņās priekšnesumus sniedza zvanu ansambļi, koris, pūtēju ansamblis un uzrunu teica Talsu luterāņu draudzes mācītājs Andis Ķīvičs.