Popular Tags:

Februāris – Mīlestības mēnesis

08.02.2020 at 20:39

Otro semestri uzsākam ar lieliskiem panākumiem!

08.02.2020 at 20:37

Talsu Kristīgās vidusskolas skolēni otro semestri iesākuši īpaši raženi.

Talsu novadu apvienības ekonomikas olimpiādē 12. klases skolēni Dāvis Ozolnieks ieguva 1. vietu, Kitija Lakse – 2. vietu, Rūta Jaunozola – 3. vietu, Ulvis Krišmanis no 10. klases – atzinību.
Ance Straujā no 9.a klases fizikas olimpiādē ieguva 2. vietu, Aleksandra Māra Tarlapa (9.a klase), Jānis Brūvers un Mārtiņš Vārna (10. klase), Kitija Lakse un Dāvis Ozolnieks (12. klase) – atzinību.
Apsveicam un lepojamies!
Paldies skolotājiem Evijai Voldrahai un Guntaram Ēcim!

Talsu novadu apvienības latviešu valodas olimpiādē 11. – 12. klasei 2. vietu ieguva Paula Feldmane un Asnate Feldmane.
Lepojamies un apsveicam ar panākumiem!
Paldies skolotājai Aijai Valgelinai!

Uz valsts matemātikas olimpiādi uzaicināts 12. klases skolnieks Dāvis Ozolnieks. Apsveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Sigitai Rathenai!

Uz valsts latviešu valodas olimpiādi uzaicināta 12. klases skolniece Asnate Feldmane. Apsveicam un lepojamies! Paldies skolotājai Aijai Valgelinai!

Alla Ankmane

Talsu Kristīgā vidusskola uzņem skolēnus 2020./21.m.g.!

03.02.2020 at 14:10

Uzņemšana 1.klasē!

Šobrīd mācībām pirmajā klasē 2020./21.m.g. Talsu Kristīgajā vidusskolā vecāki turpina pieteikt skolēnus, mums veidojas lieliska nākamā pirmā klase ar gudriem skolēniem un pozitīviem vecākiem! Par to ļoti priecājos!

Papildus 1.klasē skolēniem ir iespēja mācīties pagarinātajā dienas grupā. To vecāku ērtībām, kuriem nav iespēju skolēnam nākt pakaļ uzreiz pēc stundām, tiek piedāvāta Brīvā laika pavadīšanas grupa, kurā no plkst. 15:00 – 17:00 skolotāja vadībā skolēniem ir iespēja iet ārā svaigā gaisā, izmantot skolas dārzā uzstādītās bērnu fiziskajām aktivitātēm piemērotās iekārtas, krāsot, zīmēt, spēlēt spēles u.tml. Maksa par brīvā laika pavadīšanas grupu ir EUR 10;- mēnesī.

Jūnijā 1.klases skolēniem ir iespēja piedalīties skolas rīkotā nedēļu ilgā Bībeles nometnē, kas tiek organizēta sadarbībā ar amerikāņu kristiešiem – nometne ir bezmaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. vecāku iesniegums;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība vai ID karte);
 3. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana

Uzņemšana 2.-9. klasē!

Skolēni tiek uzņemti pamatizglītības programmā, (kods 21011111, licence Nr. V-2906, izdota 20.09. 2010.). Skolēnus šobrīd uzņemam visās klasēs.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. vecāku iesniegums;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
 3. liecības kopija, uzrādīt oriģinālu;
 4. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana.

Uzņemšana 10.-12.klasēs!

Skolēni tiek uzņemti Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, licence Nr. V-2907, izdota 20.09. 2010.). Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbības modelis ir ļoti veiksmīgs – skola regulāri ierindojas Latvijas skolu reitingu augšgalā, piemēram, 2019.g. TKS ieguva 2.vietu Mazo skolu grupā Latvijā par sasniegumiem dabas zinību priekšmetos. Vidusskolēni ar lieliskiem rezultātiem piedalās olimpiādēs valstī – 2019./20.m.g. skolēni tika uzaicināti piedalīties valsts bioloģijas, vācu, krievu un ķīmijas olimpiādēs un ZPD lasījumos. Pēc vidusskolas beigšanas TKS absolventi veiksmīgi turpina studijas izvēlētajās specialitātēs Latvijā, Eiropā un ASV!

Tā kā Latvijas izglītības sistēmā notiek pārmaiņas, pamatojoties uz Skola 2030 vadlīnijām, šobrīd (2020.g. janvārī ) TKS strādā, lai vidusskolēniem piedāvātu tā saucamos „grozus”, – mācību priekšmetus, kurus būs iespējams apgūt padziļinātā līmenī (2.līmenī). Tie būs matemātika, svešvaloda, ķīmija, bioloģija, fizika un tehnoloģiju un dizaina jomas mācību priekšmeti. „Grozus” plānojam tā, lai mūsu skolas izglītības piedāvājums pēc vidusskolas absolvēšanas nodrošinātu konkurētspējīgas tālākizglītības iespējas gan skolēniem, kuri vēlēsies iet eksakto zinību ceļu, gan darboties medicīnas jomā, gan arī tiem skolēniem, kuri sevi redz humanitāro un mākslas priekšmetu pasaulē! Jaunās prasības liek skolēniem jau laicīgi domāt par savu nākotnes izglītību un karjeras jomām. Talsu Kristīgajā skolā skolēni saņem atbalstu, iepazīstot savas stiprās puses un aicinājumu, domājot par karjeras izvēli nākotnē.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. skolēna iesniegums uz ģimnāzijas veidlapas;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
 3. apliecība par pamatizglītību un sekmju lapas kopija, uzrādīt oriģinālu;
 4. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana ar skolēna vecākiem.

Kristīgā izglītība

Kristīgā izglītība ir skolas pievienotā vērtība! TKS mācību un audzināšanas koncepcija balstīta Bībeles pamatbaušļos: “Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” TKS uzskata, ka ikviens bērns ir īpašs, tāpēc mācību un audzināšanas darbs tiek vērsts uz katra bērna personības attīstību saskaņā ar Dieva dotajām spējām un skolēna paša vēlmi tās attīstīt un pilnveidot.

Ar Bībeli pa galvu nevienam netiek sists, taču Svētajos Rakstos rodamā patiesība tiek mācīta Kristīgās mācības stundās un rīta svētbrīžos, kuri notiek reizi nedēļā. Skolēni tiek aicināti klausīties, mācīties un domāt līdzi! Arī tie skolēni, kuri neaug kristīgās ģimenēs vai paši nav kristieši, tiek mācīti respektēt un ar cieņu izturēties pret skolā paustajām un ievērotajām kristīgajām vērtībām; skolas organizēto dievkalpojumu un svētbrīžu apmeklējums ir obligāts visiem skolēniem.

Papildus mācībām TKS skolēniem piedāvā iespēju:

 • darboties skolēnu domē;
 • pilnveidot muzikālās prasmes koros, ansambļos, zvanu ansambļa, un pūšamo instrumentu nodarbībās;
 • mācīties robotiku un programmēšanu programmēšanas pulciņā;
 • uzlabot fizisko sagatavotību sporta spēļu nodarbībās;
 • papildus apgūt angļu val. angļu valodas pulciņā;
 • iegūt zināšanas un tās praktiski pielietot skolas pasākumos – apskaņošanas pulciņā;
 • aktīvi iesaistīties dažādos kalpošanas projektos bērnu namos, krīžu centrā, pansionātā un citur;
 • kļūt par līderi Bībeles un Bāreņu nometnēs;
 • piedalīties Kristīgajā jauniešu nometnē kopā ar amerikāņu kristiešiem;
 • rudens brīvlaikā darboties Kristīgo līderu nometnē kopā ar amerikāņu vadītājiem;

Ēdināšana

Skolai ir sava virtuve, tāpēc pusdienas virtuves darbinieces katru dienu gatavo no svaigiem, vietējo zemnieku piegādātiem produktiem. Ja skolēniem ir nepieciešama īpaša diēta, ēdiens tiek gatavots saskaņā ar šo skolēnu vajadzībām. Zupa, kartupeļi, mērce, maize un salāti nav normēti– skolēni „ēd, cik grib”! Pateicoties valsts un Talsu novada domes pretimnākšanai, arī mūsu skolas 1.-7.kl. skolēniem tiek piešķirta ēdināšanas nauda ( EUR 1,42) , tāpēc vecākiem jāpiemaksā vien starpība ( EUR 0,88). Pusdienas maksā EUR 2,30;- dienā.

Skolas maksa

Ir EUR 270.00 gadā. Vecākiem tiek dota izvēle skolas naudu samaksāt 9 mēnešos ( no septembra līdz jūnijam ) vai pēc īpašas vienošanās – 12 mēnešos ( no septembra līdz septembrim)

Uz tikšanos Talsu Kristīgajā vidusskolā!

Barikāžu atceres pasākums 2020

01.02.2020 at 07:30

Šā gada 24. janvārī Talsu Kristīgās vidusskolas skolēni kopā ar skolotājiem pieminēja 1991. gada barikādēs bojā gājušos cilvēkus, kā arī tos, kuri nebaidījās aizstāvēt savu valsti un, cieši turoties kopā, devās pretī OMON karaspēkam. Uz Talsu Kristīgo vidusskolu bija ieradušies Nacionālo Bruņoto spēku Štāba orķestra vīri, kas barikāžu aizstāvju atceres dienu izspēlēja uz jautrām notīm – publika dziedāja un izdejojās līdzi pēc sirds patikas.

Esam pateicīgi, ka mūsu tēviem un tēvutēviem izdevās nosargāt Latvijas neatkarību!

Asnate Feldmane

  

Skatuves runas konkurss 2020

01.02.2020 at 07:18

Šodien, 23. janvārī, 21 skolēns no 2. līdz 11. klasei rādīja savu runas prasmi skolas Skatuves runas konkursā. Kā atzina kompetenta žūrija – visi dalībnieki bija labi sagatavojušies un pelnījuši uzslavu. Starpnovadu konkursa 1. kartā Talsu BJC 31. janvārī mūsu skolu pārstāvēs Sofija, Kristers un Evelīna F. no 3. klases, Evelīna D. no 4. klases, Elīza no 6.a klases, kā arī Paula F. un Abigaila no 11. klases. Paldies žūrijai par vērtēšanu, skolēniem par piedalīšanos, pedagogiem par sagatavošanu, vecākiem un klasesbiedriem par atbalstu!

Starpnovadu Skatuves runas konkursa 1. kārtā piedalījās 7 Talsu Kristīgās vidusskolas audzēkņi.
Uz konkursa 2. kārtu žūrija izvirzīja Kristeru Kristbergu un Sofiju Fridrih no 3. klases, kā arī Ievu Abigailu Valgelinu un Paulu Feldmani no 11. klases.
Paldies dalībniekiem un viņu pedagogiem Gitai Brokai, Guntrai Jansonei un Aijai Valgelinai!

Alla Ankmane