Popular Tags:

Skolēnu domes nakts

15.09.2016 at 19:49

Sākoties aktīvam mācību darbam arī Skolēnu dome ir sākusi aktīvi darboties! 8. septembrī skolā notika ikgadējā Skolēnu domes ideju nakts. Bet pirms tam katram, kurš vēlējās kļūt par Skolēnu domes locekli, bija jāiesniedz motivācijas vēstule. Skolēnu domes naktī jauniešiem bija laiks, kad radīt idejas par tuvākajiem skolas pasākumiem šajā semestrī. Vakara laikā tika balsots arī par šī gada jauno Skolēnu domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Pēc balsu skaitīšanas Luanda Miķelsone (11. klase) kļuva par Skolēnu domes riekšsēdētāju un Līga Sidere (12. klase) tika ievēlēta par priekšsēdētāja vietnieku. Šogad sekretāres pienākumus pildīs Grēta Štrauha (12. klase). Par kristīgās komisijas vadītāju kļuva Grēta Štrauha, par kultūras un sporta komisijas vadītāju – Krista Bodniece (12. klase) un par informācījas komisijas vadītāju – Kristiāna Sniedziņa (11. klase). Pasākumā jauniešu vidū valdīja sadraudzība un prieks par turpmāko ceļu, kas ejams un pasākumiem, kuri priekšā.

2016. gada 1. septembris

04.09.2016 at 18:39

1. septembrī arī Talsu Kristīgā vidusskola svinēja zinību dienu. Talsu sporta namā norisinājās mācību gada ieskaņas dievkalpojums, uz kuru tika aicināti visi topošie TKS skolēni un viņu vecāki, skolotāji un darbinieki. Dievkalpojumu muzikāli iesāka Talsu Kristīgās vidusskolas skolēni – Līga Sidere (12. kl.), Āris Ankmanis (12. kl.) un Emīlija Panteļejeva (9. kl.). Visu klātesošos uzrunāja Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes evaņģēlists Agnis Liepiņš un TKS direktore Inguna Gruzniņa. Šogad mācības skolā uzsāka 268 skolēni, no tiem 22 skolēni mācīsies 1. klasē. Dievkalpojumam izskanot direktore visus iepazīstināja ar 1. klases skolēniem un viņu vecākiem un dievkalpojuma noslēgumā 12. klases skolēni uz skolu pavadīja 1. klases skolēnus. Pēc tam ceļu uz skolu un pirmo klases stundu turpināja pārējās klases ar saviem audzinātājiem. Svētīgu 2016./2017.mācību gadu!

Sveiciens zinību dienā

31.08.2016 at 14:20

sveiciens-zinibu-diena

Talsu Kristīgā vidusskola uzņem skolēnus 2016./17.m.g.!

19.04.2016 at 19:42

Uzņemšana 1.klasē

DSC08975Jaunajā mācību gadā Talsu Kristīgajā vidusskolā tiks atvērtas divas pirmās klases ( 20 – 22 bērni klasē) tāpēc turpinās pirmklasnieku uzņemšana! Vecāki, kuri plāno sūtīt savu bērnu mūsu skolā, tiek lūgti pēc iespējas drīzāk pieteikt savu topošo pirmklasnieku! Pirmās klases vecāku un bērnu sapulce tiek plānota maija beigās. Precīza informācija par to tiks ievietota laikrakstā „Talsu Vēstis”; ar vecākiem sazināsimies arī telefoniski!

Papildus 1.klasē skolēniem ir iespēja mācīties pagarinātajā dienas grupā. To vecāku ērtībām, kuriem nav iespēju skolēnam nākt pakaļ uzreiz pēc stundām, tiek piedāvāta Brīvā laika pavadīšanas grupa, kurā no plkst. 15:00 – 17:00 skolotāja vadībā skolēniem ir iespēja iet ārā svaigā gaisā, izmantot skolas dārzā uzstādītās bērnu fiziskajām aktivitātēm piemērotās iekārtas, krāsot, zīmēt, spēlēt spēles u.tml. Maksa par brīvā laika pavadīšanas grupu ir: EUR 7,11 mēnesī.

Jūnijā 1.klases skolēniem ir iespēja piedalīties skolas rīkotā nedēļu ilgā Bībeles nometnē, kas tiek organizēta sadarbībā ar amerikāņu kristiešiem – nometne ir bezmaksas.

Uzņemšana 2.- 9.klasē

Skolēni tiek uzņemti pamatizglītības programmā, (kods 21011111, licence Nr. V‑2906, izdota 20.09. 2010.)

Uzņemšana vidusskolā

DSC05368(1)9.klases skolēniem šobrīd ir saspringts laiks ne tikai tāpēc, ka notiek gatavošanās eksāmeniem, bet arī tāpēc, ka jāizvēlas tālākās izglītības iestāde pēc pamatizglītības ieguves. Tiem skolēniem, kuri plāno mācības turpināt vidusskolā ( un plāno arī mācīties, ne tikai labi pavadīt laiku!:) ) , Talsu Kristīgā vidusskola piedāvā iegūt izglītību Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, licence Nr. V-2907, izdota 20.09. 2010.) ! Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbības modelis ir ļoti veiksmīgs – skola regulāri ierindojas Draudzīgā aicinājuma skolu reitinga augšgalā, piemēram, 2015.g. TKS ieguva 2.vieta pilsētu vidusskolu grupā ! Pēc vidusskolas beigšanas TKS absolventi veiksmīgi turpina studijas izvēlētajās specialitātēs Latvijā, Eiropā un ASV!

Kristīgā izglītība

Kristīgā izglītība ir skolas pievienotā vērtība! TKS mācību un audzināšanas koncepcija balstīta Bībeles pamatbaušļos: “Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” TKS uzskata, ka ikviens bērns ir īpašs, tāpēc mācību un audzināšanas darbs tiek vērsts uz katra bērna personības attīstību saskaņā ar Dieva dotajām spējām un skolēna paša vēlmi tās attīstīt un pilnveidot.

DSC_1308Ar Bībeli pa galvu nevienam netiek sists, taču Svētajos Rakstos rodamā patiesība tiek mācīta Kristīgās mācības stundās un rīta svētbrīžos, kuri notiek reizi nedēļā. Skolēni tiek aicināti klausīties, mācīties un domāt līdzi! Arī tie skolēni, kuri neaug kristīgās ģimenēs vai paši nav kristieši, tiek mācīti respektēt un ar cieņu izturēties pret skolā paustajām un ievērotajām kristīgajām vērtībām; skolas organizēto dievkalpojumu un svētbrīžu apmeklējums ir obligāts visiem skolēniem.

Papildus mācībām TKS skolēniem piedāvā iespēju:

 • darboties skolēnu domē;
 • pilnveidot muzikālās prasmes zvanu ansambļa un ģitārspēles nodarbībās;
 • pilnveidot zināšanas fizikā, darbojoties radioelektronikas pulciņā;
 • mācīties programmēšanu programmēšanas pulciņā;
 • uzlabot fizisko sagatavotību sporta spēļu nodarbībās;
 • papildus apgūt angļu val. angļu valodas pulciņā;
 • papildināt zināšanas biznesa pamatu pulciņā;
 • aktīvi iesaistīties dažādos kalpošanas projektos bērnu namos, krīžu centrā, pansionātā un citur;
 • kļūt par līderi Bībeles un Bāreņu nometnēs;
 • piedalīties Kristīgajā jauniešu nometnē kopā ar amerikāņu kristiešiem;
 • rudens brīvlaikā darboties Kristīgo līderu nometnē kopā ar amerikāņu vadītājiem;

Ēdināšana

Skolai ir sava virtuve, tāpēc pusdienas virtuves darbinieces katru dienu gatavo no svaigiem, vietējo zemnieku piegādātiem produktiem. Ja skolēniem ir nepieciešama īpaša diēta, ēdiens tiek gatavots saskaņā ar šo skolēnu vajadzībām. Zupa, kartupeļi, mērce, maize un salāti nav normēti– skolēni „ēd, cik grib”! Pateicoties  valsts un Talsu novada domes pretimnākšanai, arī mūsu skolas 1.-6.kl. skolēniem tiek piešķirta ēdināšanas nauda ( EUR 1,42) , tāpēc vecākiem jāpiemaksā vien starpība ( EUR 0,33). Pusdienas maksā EUR 1,75 dienā.

Skolas maksa

Skolas maksa ir EUR 260.00 gadā. Vecākiem tiek dota izvēle skolas naudu samaksāt 9 mēnešos ( no septembra līdz jūnijam ) vai pēc īpašas vienošanās – 12 mēnešos ( no septembra līdz septembrim)

Uz tikšanos Talsu Kristīgajā skolā!

10. klases iesvētības

08.11.2015 at 21:13

No 19. – 23. novembrim skolā notika 10. klases uzņemšana vidusskolā. 10 skolēni ar klases audzinātāju nedēļas garumā varēja izbaudīt dažādas aktivitātes un izaicinājumus, kurus veidoja 12. klases skolēni, lai iesvētāmo starpā radītu lielāku vienotību, draudzību, un, lai ievadītu tos grūtajā, taču arī jautrajā vidusskolēnu dzīvē.

No pirmdienas līdz trešdienai 10. klases skolēniem tika noteikts stils kādā ierasties skolā. Dalībniekiem bija iespēja pārtapt par dažādu profesiju pārstāvjiem – govju slaucējiem, sētniekiem un patalogiem, un veikt attiecīgus uzdevumus un pienākumus, ko veic šie cilvēki. Šajās trīs dienās klasei bija obligāti noteikts līdzi skolā nest organizatoru noteiktas lietas, kā, piemēram, ķerru, mākslīgu cilvēka organismu un piena kannu. Ceturtdien un piektdien iesvētāmajiem bija sagatavotas dažādas aktivitātes klases vienošanai. Piektdien 10. klases uzdevums bija veikt dažādus uzdevumus Talsu pilsētā, kur 12. klase bija izveidojusi dažādas stacijas. Noslēgumā jaunie vidusskolēni tika aicināti uz kopīgu maltīti, kā arī katrs skolēns saņēma apstiprinājumu par to, ka ir izturējis nepieciešamos pārbaudījumus, lai kļūtu par pilntiesīgu vidusskolēnu.

Sindija Sidere