Talsu Kristīgā vidusskola uzņem skolēnus 2023./24.m.g.!

Uzņemšana 1.klasē!

Šobrīd mācībām pirmajā klasē 2023./24.m.g. Talsu Kristīgajā vidusskolā vecāki turpina pieteikt skolēnus, mums veidojas lieliska nākamā pirmā klase ar gudriem skolēniem un pozitīviem vecākiem! Par to ļoti priecājos!

Papildus 1.klasē skolēniem ir iespēja mācīties pagarinātajā dienas grupā. To vecāku ērtībām, kuriem nav iespēju skolēnam nākt pakaļ uzreiz pēc stundām, tiek piedāvāta Brīvā laika pavadīšanas grupa, kurā no plkst. 15:00 – 17:00 skolotāja vadībā skolēniem ir iespēja iet ārā svaigā gaisā, sportot multifunkcionālā āra sporta laukumā, izmantot skolas dārzā uzstādītās bērnu fiziskajām aktivitātēm piemērotās iekārtas, krāsot, zīmēt, spēlēt spēles u.tml. Maksa par brīvā laika pavadīšanas grupu ir EUR 10;- mēnesī.

Jūnijā 1.klases skolēniem ir iespēja piedalīties skolas rīkotā nedēļu ilgā Bībeles nometnē, kas tiek organizēta sadarbībā ar amerikāņu kristiešiem – nometne ir bezmaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. vecāku iesniegums;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība vai ID karte);
 3. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana

Uzņemšana 2.-9. klasē!

Skolēni tiek uzņemti pamatizglītības programmā, (kods 21011111, licence Nr. V-9821, izdota 24.05. 2018.). Skolēnus šobrīd uzņemam visās klasēs.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. vecāku iesniegums;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
 3. liecības kopija, uzrādīt oriģinālu;
 4. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana.

Uzņemšana 10.-12.klasēs!

Skolēni tiek uzņemti Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, licence Nr. V-2907, izdota 20.09. 2010.). Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbības modelis ir ļoti veiksmīgs – skola regulāri ierindojas Latvijas skolu reitingu augšgalā. Skolotāji cenšas pamanīt katra skolēna talantus konkrētā mācību priekšmetā un piedāvā papildus izaicinājumus- izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus, projekta darbus un sabiedriskos darbus – tos izstrādā un aizstāv visi 12.klases skolēni. 

Analizējot pēdējo 3 mācību gadu datus par 12. klašu valsts pārbaudes darbiem, statistikas dati liecina, ka centralizētajos eksāmenos Talsu Kristīgās vidusskolas skolēni kopumā visaugstākos rezultātus uzrāda latviešu valodā – vidēji 14% virs valsts vidējā līmeņa, angļu valodā – vidēji 13,4% virs valsts vidējā līmeņa, matemātikā- vidēji virs valsts 10,03% . Ķīmijā eksāmenu nekārtoja katru gadu, bet divos gados, kad eksāmens tika kārtots, rezultāti bija  7% virs valsts vidējā eksāmenu rezultātu līmeņa, fizikā – 12% virs valsts vidējā līmeņa. 2021./2022.m.g. augstus rezultātus skolēni uzrādīja Latvijas vēstures eksāmenā – virs valsts vidējā līmeņa 20,7%. Pārējos izvēles eksāmenos 12. klasē sniegums ir ar pozitīvu tendenci, piemēram, bioloģijā un fizikā. Pēc vidusskolas beigšanas TKS absolventi veiksmīgi turpina studijas izvēlētajās specialitātēs Latvijā, Eiropā un ASV!

Tā kā Latvijas izglītības sistēmā notiek pārmaiņas, pamatojoties uz Skola 2030 vadlīnijām, stājoties vidusskolā, skolēnam ir iespējas izvēlēties mācību priekšmetus atbilstoši savām spējām un interesēm. Visi skolēni apgūst latviešu valodu, matemātiku, svešvalodu (angļu, krievu, vācu), vēsturi, kultūras pamatus, sportu un veselību, kristīgo mācību, uzņēmējdarbību, 10.kl. arī VAM ( valsts aizsardzības mācību) un izstrādā projekta darbu. Pēc izvēles skolēni var apgūt eksaktos priekšmetus (fiziku, ķīmiju, bioloģiju, ģeogrāfiju, programmēšanu -STEM “grozs”) vai mācīties Dizaina un tehnoloģiju “grozā”, kurā papildus apgūst sociālās zinības un vēsturi, dizainu un tehnoloģijas, kolektīvo muzicēšanu un teātri un drāmu. 12.klasē skolēni var izvēlēties apgūt padziļināti (2.līmenī) matemātiku, angļu valodu, latviešu valodu, vēsturi, ķīmiju, bioloģiju, fiziku, dizainu un tehnoloģijas. TKS izglītības piedāvājums nodrošina konkurētspējīgas tālākizglītības iespējas gan eksakto zinību ceļa gājējiem, gan skolēniem, kuri sevi redz humanitāro un mākslas priekšmetu pasaulē! Jaunās prasības liek skolēniem laicīgi domāt par savu nākotnes izglītību un karjeras jomām. Talsu Kristīgajā skolā skolēni saņem atbalstu, iepazīstot savas stiprās puses un aicinājumu, domājot par karjeras izvēli nākotnē.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. vecāku iesniegums;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
 3. apliecība par pamatizglītību un sekmju lapas kopija, uzrādīt oriģinālu;
 4. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana ar skolēna vecākiem.

Kristīgā izglītība

Kristīgā izglītība ir skolas pievienotā vērtība! TKS mācību un audzināšanas koncepcija balstīta Bībeles pamatbaušļos: “Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” TKS uzskata, ka ikviens bērns ir īpašs, tāpēc mācību un audzināšanas darbs tiek vērsts uz katra bērna personības attīstību saskaņā ar Dieva dotajām spējām un skolēna paša vēlmi tās attīstīt un pilnveidot.

Ar Bībeli pa galvu nevienam netiek sists, taču Svētajos Rakstos rodamā patiesība tiek mācīta Kristīgās mācības stundās un rīta svētbrīžos, kuri notiek reizi nedēļā. Skolēni tiek aicināti klausīties, mācīties un domāt līdzi! Arī tie skolēni, kuri neaug kristīgās ģimenēs vai paši nav kristieši, tiek mācīti respektēt un ar cieņu izturēties pret skolā paustajām un ievērotajām kristīgajām vērtībām; skolas organizēto dievkalpojumu un svētbrīžu apmeklējums ir obligāts visiem skolēniem.

Papildus mācībām TKS skolēniem piedāvā iespēju:

 • darboties skolēnu domē;
 • pilnveidot muzikālās prasmes koros, ansambļos, zvanu ansambļa, un pūšamo instrumentu nodarbībās;
 • mācīties robotiku un programmēšanu programmēšanas pulciņā;
 • uzlabot fizisko sagatavotību sporta spēļu nodarbībās;
 • aktīvi iesaistīties dažādos kalpošanas projektos bērnu namos, krīžu centrā, pansionātā un citur;
 • kļūt par līderi Bībeles un Bāreņu nometnēs;
 • piedalīties Kristīgajā jauniešu nometnē kopā ar amerikāņu kristiešiem;
 • rudens brīvlaikā darboties Kristīgo līderu nometnē kopā ar amerikāņu vadītājiem;

Ēdināšana

Skolai ir sava virtuve, tāpēc pusdienas virtuves darbinieces katru dienu gatavo no svaigiem, vietējo zemnieku piegādātiem produktiem. Ja skolēniem ir nepieciešama īpaša diēta, ēdiens tiek gatavots saskaņā ar šo skolēnu vajadzībām. Zupa, kartupeļi, mērce, maize un salāti nav normēti– skolēni „ēd, cik grib”!

Uz tikšanos Talsu Kristīgajā vidusskolā!

Talsu Kristīgā vidusskola uzņem skolēnus 2020./21.m.g.!

Uzņemšana 1.klasē!

Šobrīd mācībām pirmajā klasē 2020./21.m.g. Talsu Kristīgajā vidusskolā vecāki turpina pieteikt skolēnus, mums veidojas lieliska nākamā pirmā klase ar gudriem skolēniem un pozitīviem vecākiem! Par to ļoti priecājos!

Papildus 1.klasē skolēniem ir iespēja mācīties pagarinātajā dienas grupā. To vecāku ērtībām, kuriem nav iespēju skolēnam nākt pakaļ uzreiz pēc stundām, tiek piedāvāta Brīvā laika pavadīšanas grupa, kurā no plkst. 15:00 – 17:00 skolotāja vadībā skolēniem ir iespēja iet ārā svaigā gaisā, izmantot skolas dārzā uzstādītās bērnu fiziskajām aktivitātēm piemērotās iekārtas, krāsot, zīmēt, spēlēt spēles u.tml. Maksa par brīvā laika pavadīšanas grupu ir EUR 10;- mēnesī.

Jūnijā 1.klases skolēniem ir iespēja piedalīties skolas rīkotā nedēļu ilgā Bībeles nometnē, kas tiek organizēta sadarbībā ar amerikāņu kristiešiem – nometne ir bezmaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. vecāku iesniegums;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība vai ID karte);
 3. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana

Uzņemšana 2.-9. klasē!

Skolēni tiek uzņemti pamatizglītības programmā, (kods 21011111, licence Nr. V-2906, izdota 20.09. 2010.). Skolēnus šobrīd uzņemam visās klasēs.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. vecāku iesniegums;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
 3. liecības kopija, uzrādīt oriģinālu;
 4. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana.

Uzņemšana 10.-12.klasēs!

Skolēni tiek uzņemti Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, licence Nr. V-2907, izdota 20.09. 2010.). Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbības modelis ir ļoti veiksmīgs – skola regulāri ierindojas Latvijas skolu reitingu augšgalā, piemēram, 2019.g. TKS ieguva 2.vietu Mazo skolu grupā Latvijā par sasniegumiem dabas zinību priekšmetos. Vidusskolēni ar lieliskiem rezultātiem piedalās olimpiādēs valstī – 2019./20.m.g. skolēni tika uzaicināti piedalīties valsts bioloģijas, vācu, krievu un ķīmijas olimpiādēs un ZPD lasījumos. Pēc vidusskolas beigšanas TKS absolventi veiksmīgi turpina studijas izvēlētajās specialitātēs Latvijā, Eiropā un ASV!

Tā kā Latvijas izglītības sistēmā notiek pārmaiņas, pamatojoties uz Skola 2030 vadlīnijām, šobrīd (2020.g. janvārī ) TKS strādā, lai vidusskolēniem piedāvātu tā saucamos „grozus”, – mācību priekšmetus, kurus būs iespējams apgūt padziļinātā līmenī (2.līmenī). Tie būs matemātika, svešvaloda, ķīmija, bioloģija, fizika un tehnoloģiju un dizaina jomas mācību priekšmeti. „Grozus” plānojam tā, lai mūsu skolas izglītības piedāvājums pēc vidusskolas absolvēšanas nodrošinātu konkurētspējīgas tālākizglītības iespējas gan skolēniem, kuri vēlēsies iet eksakto zinību ceļu, gan darboties medicīnas jomā, gan arī tiem skolēniem, kuri sevi redz humanitāro un mākslas priekšmetu pasaulē! Jaunās prasības liek skolēniem jau laicīgi domāt par savu nākotnes izglītību un karjeras jomām. Talsu Kristīgajā skolā skolēni saņem atbalstu, iepazīstot savas stiprās puses un aicinājumu, domājot par karjeras izvēli nākotnē.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. skolēna iesniegums uz ģimnāzijas veidlapas;
 2. uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
 3. apliecība par pamatizglītību un sekmju lapas kopija, uzrādīt oriģinālu;
 4. medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana ar skolēna vecākiem.

Kristīgā izglītība

Kristīgā izglītība ir skolas pievienotā vērtība! TKS mācību un audzināšanas koncepcija balstīta Bībeles pamatbaušļos: “Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” TKS uzskata, ka ikviens bērns ir īpašs, tāpēc mācību un audzināšanas darbs tiek vērsts uz katra bērna personības attīstību saskaņā ar Dieva dotajām spējām un skolēna paša vēlmi tās attīstīt un pilnveidot.

Ar Bībeli pa galvu nevienam netiek sists, taču Svētajos Rakstos rodamā patiesība tiek mācīta Kristīgās mācības stundās un rīta svētbrīžos, kuri notiek reizi nedēļā. Skolēni tiek aicināti klausīties, mācīties un domāt līdzi! Arī tie skolēni, kuri neaug kristīgās ģimenēs vai paši nav kristieši, tiek mācīti respektēt un ar cieņu izturēties pret skolā paustajām un ievērotajām kristīgajām vērtībām; skolas organizēto dievkalpojumu un svētbrīžu apmeklējums ir obligāts visiem skolēniem.

Papildus mācībām TKS skolēniem piedāvā iespēju:

 • darboties skolēnu domē;
 • pilnveidot muzikālās prasmes koros, ansambļos, zvanu ansambļa, un pūšamo instrumentu nodarbībās;
 • mācīties robotiku un programmēšanu programmēšanas pulciņā;
 • uzlabot fizisko sagatavotību sporta spēļu nodarbībās;
 • papildus apgūt angļu val. angļu valodas pulciņā;
 • iegūt zināšanas un tās praktiski pielietot skolas pasākumos – apskaņošanas pulciņā;
 • aktīvi iesaistīties dažādos kalpošanas projektos bērnu namos, krīžu centrā, pansionātā un citur;
 • kļūt par līderi Bībeles un Bāreņu nometnēs;
 • piedalīties Kristīgajā jauniešu nometnē kopā ar amerikāņu kristiešiem;
 • rudens brīvlaikā darboties Kristīgo līderu nometnē kopā ar amerikāņu vadītājiem;

Ēdināšana

Skolai ir sava virtuve, tāpēc pusdienas virtuves darbinieces katru dienu gatavo no svaigiem, vietējo zemnieku piegādātiem produktiem. Ja skolēniem ir nepieciešama īpaša diēta, ēdiens tiek gatavots saskaņā ar šo skolēnu vajadzībām. Zupa, kartupeļi, mērce, maize un salāti nav normēti– skolēni „ēd, cik grib”! Pateicoties valsts un Talsu novada domes pretimnākšanai, arī mūsu skolas 1.-7.kl. skolēniem tiek piešķirta ēdināšanas nauda ( EUR 1,42) , tāpēc vecākiem jāpiemaksā vien starpība ( EUR 0,88). Pusdienas maksā EUR 2,30;- dienā.

Skolas maksa

Ir EUR 270.00 gadā. Vecākiem tiek dota izvēle skolas naudu samaksāt 9 mēnešos ( no septembra līdz jūnijam ) vai pēc īpašas vienošanās – 12 mēnešos ( no septembra līdz septembrim)

Uz tikšanos Talsu Kristīgajā vidusskolā!

Atvērto durvju diena

Talsu Kristīgā vidusskola aicina interesentus uz Atvērto durvju dienu 2019.g. 27.maijā no plkst. 14:30 – 18:00, – būs iespēja apskatīt skolas telpas, tikties ar skolas vadību un pedagogiem! Labāk ir vienreiz redzēt nekā vairākkārt dzirdēt! :) Uz tikšanos!