Misija, Vīzija

Misija

Īstenot paradigmas maiņu izglītībā atbilstoši modernās pasaules prasībām, izglītības un audzināšanas koncepciju balstot augstākajos Bībeles baušļos: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.”
(Mat. 22:37 – 39)

Vīzija

Talsu Kristīgās vidusskolas skolēns ir vispusīgi attīstīts, savā dzīvē un saskarsmē ar citiem īsteno kristīgos principus; spēj pašvadīti mācīties, ir atbildīgs Latvijas pilsonis un ievēro veselīgu dzīvesveidu.