Pamatizglītība

Talsu Kristīgās vidusskolas mācību priekšmetu un stundu plāns pamatskolā

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

Valodas

   Latviešu valoda

7

7

6

6

6

4

4

3

3

   Pirmā svešvaloda

3

3

3

3

3

3

3

   Otrā svešvaloda

2

3

3

3

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

   Matemātika

4

5

4

5

5

5

6

6

6

   Informātika

1/1

1/1

1/1

 

 

   Dabaszinības

2

2

2

2

2

2

   Bioloģija

2

2

2

   Fizika

2

2

   Ķīmija

2

2

   Ģeogrāfija

2

2

2

Cilvēks un sabiedrība

   Latvijas un pasaules vēsture*

2

2

   Latvijas vēsture**

1

1

1

1

   Pasaules vēsture**

1

1

1

1

   Sociālās zinības

1

1

1

2

2

2

1

1

1

   Kristīgā mācība

1

1

1

1

1

1

1

1

1

   Mājturība un tehnoloģijas

1

1

1

1

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

   Sports

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Mākslas

   Literatūra

1

2

2

1

1

1

   Mūzika

2

2

2

2

2

2

1

1

1

   Vizuālā māksla

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Izglītojamā maksimālā

mācību stundu slodze nedēļā

22

23

24

26

28

30

32

34

34

 

Piezīme:

* Mācību priekšmetu „Latvijas un pasaules vēsture” apgūst 2011./2012.mācību gadā 7.- 9. klasē, 2012./2013.mācību gadā  8.- 9.klasē, 2013./2014.mācību gadā 9. klasē.

 

** Mācību priekšmetu „Latvijas vēsture” un mācību priekšmetu  „Pasaules vēsture” apgūst 2011./ 2012.mācību gadā 6.klasē,  2012./2013. mācību gadā 6.- 7. klasē;2013./2014. mācību gadā 6.- 8. klasē;

2014./2015. mācību gadā 6. – 9. klasē un turpmāk no 6. – 9.klasē. 

**Atsevišķu Latvijas vēstures vai Pasaules vēstures jautājumu labākai apguvei norādītais mācību stundu skaits nedēļā var tikt variēts, saglabājot mācību priekšmeta apguvei semestrī un gadā paredzēto kopējo stundu skaitu