Talsu Kristīgās vidusskolas darbības pamatmērķi

Misija

Īstenot paradigmas maiņu izglītībā atbilstoši modernās pasaules prasībām, izglītības un audzināšanas koncepciju balstot augstākajos Bībeles baušļos: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.”
(Mat. 22:37 – 39)

Vīzija

Talsu Kristīgās vidusskolas skolēns ir vispusīgi attīstīts, savā dzīvē un saskarsmē ar citiem īsteno kristīgos principus; spēj pašvadīti mācīties, ir atbildīgs Latvijas pilsonis un ievēro veselīgu dzīvesveidu.

Stratēģiskie mērķi

1. Pārmaiņām adaptēties spējīga izglītības sistēma, īstenojot kompetenču pieeju;  stratēģiska, tālredzīga vadība; personalizēta pieeja.
2. Audzināšanas darbā akcentēt kristīgo principu īstenošanu skolēnu saskarsmē, attiecībās, kā arī skolēnu pilsonisko audzināšanu, kas balstīta skolēnu atbildībā pret uzticētajiem pienākumiem, cieņpilnai attieksmei pret Latvijas valsti.  
3. Tehnoloģiju attīstības un digitālās transformācijas pielietojums digitālo prasmju un  pārvaldības efektivitātes uzlabošanā.
(izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam)

Vērtības

DIEVS, CILVĒKS, DARBS, SKAISTI, PIEDOŠANA, PATEICĪBA