Projekts “Esi līderis”

Talsu novada pašvaldības atbalstīts projekts “Esi līderis”,
Talsu novada domes lēmums Nr. 354, 16.05.2019.

 

Talsos, 14.06.2019.

Talsu Kristīgās vidusskolas Skolēnu dome piedalījās Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā ar projektu “Esi līderis!”. Skolā jau daudzus gadus notiek dažāda mēroga pasākumi, t.sk. vairākas nometnes katru vasaru pēc mācību gada noslēguma. Skolēnu dome ir aktīva, taču nometņu vadīšanai un atbalstam ir nepieciešami daudz lielāki “spēki”. Tāpēc tika pieņemts lēmums piedalīties projektu konkursā un piesaistīt finansējumu, lai nodrošinātu jauniešu apmācību līderismā. Projekts tika atbalstīts un trīs dienu intensīvās apmācības izmantoja Talsu Kristīgās vidusskolas 20 jaunieši. Tā īstenošanai tika piešķirti 499,00 EUR.

Projekta mērķis – veidot jaunu Talsu Kristīgās skolas līderu paaudzi, uzlabojot un paaugstinot jauniešu konkurētspēju Talsu pilsētā un novadā:

  1. Apmācīt aktīvus skolas jauniešus, kuri turpina nodrošināt aktivitāšu īstenošanu ikgadējās skolas nometnēs un aktivitātēs skolā un novadā.
  2. Neformālās apmācībās smelties jaunas zināšanas un pieredzi, ko pielietot praktisku uzdevumu īstenošanā.

Uzdevumi –

  1. Līderības teorijas izzināšana;
  2. Praktisku nodarbību jeb meistarklases organizēšana aktīvo jauniešu apmācīšanai;
  3. Identificēt jauniešus – nākotnes līderus;
  4. Attīstīt jauniešu līderības potenciālu;
  5. Atbalstīt jauniešus kāda sava projekta īstenošanas procesā.

Projekta mērķis un uzdevumi sasniegti pilnībā. Plānotās apmācības gan lekcijas, gan meistarklases praktiski veicināja līderības iezīmju potenciāla attīstību, paaugstināja jauniešu konkurētspēju un vērtību orientāciju.

Vadība – līderi meklēja un atrada dažādus ceļus, pa kuru var doties jebkurā situācijā. Mācījās kā līderis savā komandā var radīt vadības sajūtu. Jaunieši apguva kā konstatēt jaunu mērķu izvirzīšanu, skatoties uz vajadzībām.

Iedvesma – līderus apmācīja kā iedvesmoties no pozitīviem paraugiem un dienas varoņiem, par līdera motivējošiem, iedvesmojošiem vārdiem un piemēriem.

Komandas veidošana – līderi izvēlējās dažādu zināšanu un prasmju indivīdus – komandas biedrus tā, lai veidotos komanda ne tikai vārdos, bet arī darbos, kuri domās un darbos lieto komandas terminus. Mācījās veidot pozitīvas komandas, bet ne pārprastas komandas.

Piemērs citiem – līderi apguva priekšzināšanas par to kā būt par piemēru savai komandai. Līderi tika informēti par viņu ieguldījumu kopīgajā uzdevumā.

Pieņemšana – līderi teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās apguva prasmes un iemaņas, vērtības ar kādām iespējams kļūt par līderi, situācijas, kad līderi akceptē un pieņem komanda, ar kuru viņš strādā.

Apmācības projektā “Esi līderis”, bija nozīmīgas ne tikai jaunajiem līderiem, bet arī tiem, kuriem jau ir bijusi iepriekšēja pieredze skolas pasākumu organizēšanā un vasaras nometnēs. Apmācības ietvaros bija iespēja iepazīt sevi tuvāk, kādas īpašības ir līderim atbilstošas un kuras sevī vēl jāattīsta. Līderisms ir liela atbildība, kuru uzņemoties jābūt gatavam darīt visu iespējamo, lai savu uzdevumu izpildītu kvalitatīvi un efektīvi. Līderim vienmēr ir jābūt vēlmei pilnveidoties, rādīt piemēru un palīdzēt citiem. Apmācības deva gan teorētiskas zināšanas par vadību, gan arī praktiskas iemaņas kuras pielietot ikdienā. Kopumā līderu apmācības bija lielisks veids kā ar dažādu spēļu un diskusiju palīdzību raisīt jauniešos radošumu un vēlmi attīstīt sevī līdera dotības.

Pārsvarā projekta dalībnieki atzīst, ka iemācījās jaunas situācijas, kā tajās rīkoties, tās risināt, reaģēt nestandarta situācijās, iepazinās ar jauniem cilvēkiem, saliedējās, kā komanda, sadraudzējās, pilnveidoja līdera prasmes. Daļa uzsver, ka iemācījās būt neatlaidīgi, uzlabojās komunikācijas prasmes.

Katram individuāli ir mērķis padomāt par sevi un savām stiprajām pusēm, līderības šķautnēm un lietām, kuras šajās apmācībās šis jaunietis vēlējās uzlabot.

Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu domes priekšsēdētāja

Marta Luīza Treimane