Iekšējie normatīvie dokumenti

Izdota saskaņā ar 2016. gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 592

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.

Apstiprināts ar 2016.gada 7. augusta direktora rīkojumu Nr. 82

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē Talsu Kristīgajā vidusskolā

1. Kārtība, kādā vecāki informē izglītības iestādi:

1.1. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki (norādot bērna uzvārdu un klasi) par to informē klases audzinātāju dienā, kad skolēns neierodas skolā laikā no plkst.8:10- 8:40, zvanot, sūtot īsziņu vai rakstot informāciju e-klasē klases audzinātājam, vai informējot lietvedi pa TKS tālruni 28630269 vai 63291671; Informāciju par skolēna paredzamo kavējumu var sniegt arī iepriekšējā dienā (piem., gadījumā, ja bērns saslimst pēcpusdienā vai vakarā).

1.2. nosūtot e-pastu uz klases audzinātāja e-pasta adresi vai Ingunatks@gmail.com, vai vesmalinge@inbox.lv;

1.3. vecāku personīgi sniegtā informāciju (saskaņā ar punktiem 1.1. un 1.2)  var tikt uzskatīta par pamatu, lai klases audzinātājs vai skolas vadība attaisnotu skolēna kavētās stundas;

1.3. vecāki var lūgt attaisnot kavētās stundas, iesniedzot arī rakstveida iesniegumu papīra formātā;

1.4. ja paredzams, ka izglītojamais kavēs izglītības iestādi (slimības, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairāk kā trīs dienas, vecākiem informācijā rakstveidā izglītības iestādei jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums skolā.

2. Par kavējumu uzskaiti atbildīgās personas:

2.1. katru mācību stundu reģistrēt e – klasē skolēnu kavējumus. Atbildīgie – mācību priekšmetu skolotāji;

2.2. līdz plkst. 12.00 noskaidrot katra bērna neierašanās cēloņus skolā, ja vecāki nav informējuši par skolēna kavējumiem 1.-4.klasei. Atbildīgie – klašu audzinātāji;

2.3. līdz plkst. 16.00 noskaidrot neierašanās cēloņus 5. – 12. klašu skolēniem. Atbildīgie – klašu audzinātāji;

3. Ja skolēns skolu attaisnojošu iemeslu dēļ /slimība, veselības problēmas, ārsta apmeklējums, īpaši personīgi apstākļi u.c./ kavēs (vai kavē) mācību stundas vai skolu 1-3 dienas un vecāki nav snieguši informāciju sadaļā 1. paredzētajā kārtībā, tad:

3.1. 1.-4.klašu skolēnu vecāki veic ierakstu skolēnu dienasgrāmatā sadaļā „Vecāku rakstīta informācija skolai par bērna kavējumiem un atbrīvojumiem no stundām” (vai e-klasē)  par kavējuma iemesliem, un skolēns dienasgrāmatā rakstīto2 informāciju iesniedz klases audzinātājam nākošajā dienā pēc ierašanās skolā.;

3.2. 5.-12.klašu skolēnu vecāki raksta skolēna kavējuma zīmi, ko iesniedz klases audzinātājam pirms kavējuma vai nākamajā dienā pēc ierašanās skolā.

3.3. klases audzinātājs e-žurnālā, pamatojoties uz vecāku rakstiski iesniegto kavēto stundu attaisnojumu, ievada kavēto stundu attaisnotus kavējumus;

3.4. ja vecāki nav snieguši informāciju par kavējuma iemesliem šo noteikumu 1., 3.1., 3.2. paredzētajā kārtībā, kavējums tiek uzskatīts par neattaisnotu.

3.5. ja skolēns slimo ilgāk par 3 dienām, tad nākamajā dienā, ierodoties skolā, iesniedz klases audzinātājam ģimenes ārsta zīmi. Bez ārsta zīmes iesniegšanas skolēns skolā nedrīkst atrasties, jo ārsts apliecina, ka skolēns ir vesels, un viņa slimība nerada saslimšanas draudus citiem.

Attaisnojoši dokumenti ir:

3.5.1. ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izdota izziņa par skolēna slimību un periodu;

3.5.2. vecāku sniegtā informācija (saskaņā ar 1. punktu) par skolēna kavējuma iemesliem.

4. Ģimenes ārsta zīmes glabājas pie klases audzinātāja 1 mēnesi, tad zīmes klases audzinātājs nodod skolas lietvedei. Zīmes glabājas skolēna personas lietā. Pārējās kavējuma zīmes glabājas pie klases audzinātāja.

5. Par atbrīvošanu no sporta stundām:

5.1. Izziņu par īslaicīgu atbrīvošanu no sporta stundām skolēns pirms iesniegšanas klases audzinātājam vispirms uzrāda sporta skolotājam;

5.2. Izziņu no ģimenes ārsta par ilgstošu atbrīvojumu no sporta stundām (6 mēneši un ilgāk) pēc sporta skolotāja un klases audzinātāja iepazīstināšanas ar šo izziņu, skolēns pret parakstu izziņu nodod skolas sekretārei. Atbrīvojums stājas spēkā no brīža, kad iesniegta izziņa.

6. Par aiziešanu no stundām dienas laikā:

6.1. Ja skolēnam rodas nepieciešamība dienas laikā aiziet no stundām (veselības problēmas), tad skolēns par radušos situāciju informē klases audzinātāju, kas sazinās ar vecākiem un vienojas, kā rīkoties konkrētajā situācijā: vecāki brauc bērnam pakaļ vai citādā veidā nodrošina skolēna nokļūšanu mājās.

6.2. Ja klases audzinātājs nav sastopams, skolēns par savām veselības problēmām ziņo skolas lietvedei vai skolas vadībai, kas, sazinoties ar vecākiem, pieņem atbilstošu lēmumu;

6.3. Ja skolēns aiziet no stundām, nevienu neinformējot par aiziešanas iemesliem, stundu kavējums ir neattaisnots.

7. Skolas administrācijas rīcība skolēna neattaisnotu kavējumu gadījumā:

Neattaisnoti kavētās stundas Skolas administrācijas rīcība
Līdz 5 neattaisnoti kavētām stundām Klases audzinātāja saruna ar skolēnu, skolēna rakstisks paskaidrojums.
Līdz 10 neattaisnoti kavētām stundām Saruna pie skolas administrācijas skolēnam kopā ar vecākiem.
Līdz 15 neattaisnoti kavētām stundām Skolēns kopā ar vecākiem tiek uzaicināts uz pedagoģiskās padome sēdi.
20 un vairāk neattaisnoti kavētas stundas 8.1. Ja izglītojamajam semestra laikā ir 20 vai vairāk neattaisnoti kavētas mācību stundas, Talsu Kristīgā vidusskola Valsts izglītības informācijas sistēmā ievada informāciju par izglītojamā kavējumiem un to iemesliem (ja tie ir zināmi), kā arī rīcību to novēršanai.” un rakstveidā informē pašvaldības un  atbildīgās institūcijas.

 

8. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, Talsu Kristīgā vidusskola par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

9. Šie iekšējie noteikumi tiek publicēti izglītības iestādes tīmekļa vietnē. Katras klases audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu.